تبلیغات X

شماره دعانویس خوب در کرج 09362283897 ، شماره دعانویس کرج 09362283897 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09362283897 ، دعانویس خوب کرج 09362283897 ، دعانویس صبی اهواز 09362283897 ، دعانویس ماهر 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، جاویش یهودی دعانویس 09362283897 ، شماره جاویش یهودی 09362283897 ، طلسم یهودی برای محبت 09362283897 ، دعانویس ارمنی 09362283897 ، شماره دعانویس معروف 09362283897 ، دعانویس یهودی در تهران 09362283897 ، دعانویس یهودی در شیراز 09362283897 ، جاویش یهودی کیست 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش 09362283897 ، شماره دعانویس رایگان 09362283897 ، آدرس دعانویس در تهران 09362283897 ، دعانویس کلیمی شیراز 09362283897 ، دعانویس کلیمی در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب و کلیمی 09362283897 ، دعای کلیمی ها 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس مجرب در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس یهودی در تهران 09362283897 ، جاوش یهودی دعانویس 09362283897 ، دعانویس تهران 09362283897 ، دعانویس شیراز 09362283897 ، دعانویس اصفهان 09362283897 ، دعانویس اهواز 09362283897 ، دعانویس کرمان 09362283897 ، دعانویس بوشهر 09362283897 ، دعانویس رشت 09362283897 ، دعانویس تبریز 09362283897 ، دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بهترین دعانویس تهران 09362283897 ، بزرگترین دعانویس تهران 09362283897 ، بهترین دعانویس شیراز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس شیراز 09362283897 ، بهترین دعانویس کرمان 09362283897 ، بزرگترین دعانویس کرمان 09362283897 ، بهترین دعانویس بوشهر 09362283897 ، بزرگترین دعانویس بوشهر 09362283897 ، بهترین دعانویس رشت 09362283897 ، بزرگترین دعانویس رشت 09362283897 ، بهترین دعانویس اصفهان 09362283897 ، بزرگترین دعانویس اصفهان 09362283897 ، بهترین دعانویس اهواز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس اهواز 09362283897 ، بهترین دعانویس تبریز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس تبریز 09362283897 ، بهترین دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بزرگترین دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بهترین دعانویس ایران 09362283897 ، بهترین دعانویس ایران ادریس یهود09362283897 ، بهترین استاد دعانویسی ایران 09362283897 ، بهترین استاد دعانویسی ایران ادریس یهود09362283897 ، بزرگترین دعانویس ایران 09362283897 ، بزرگترین دعانویس ایران ادریس یهود09362283897 ، بزرگترین استاد دعانویسی ایران 09362283897 ، بزرگترین استاد دعانویسی ایران ادریس یهود09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس مطمئن 09362283897، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و ماهر 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09362283897 ، دعانویس مجرب و کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و یهودی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و معتبر 09362283897 ، دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس 09362283897 ، شماره دعانویس ماهر 09362283897 ، شماره دعانویس حرفه ای 09362283897 ، شماره دعانویس مطمئن 09362283897 ، دعانویس کلیمی و معتبر 09362283897 ، دعانویس کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و مجرب 09362283897 ، دعانویس ماهر و کلیمی 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی و مجرب 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، شماره دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره استاد علوم غریبه 09362283897 ، شماره دعانویس یهود 09362283897 ، شماره دعانویس یهودی 09362283897 ، دعانویس مومن 09362283897 ، دعانویس مسلمان 09362283897 ، دعانویس روحانی 09362283897 ، جن گیر 09362283897 ، استاد علوم غریبه 09362283897 ، دعانویس اسلامی 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، دعانویس شیطانی 09362283897 ، استاد دعانویس 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، بزرگترین طلسم نویس ایران و جهان 09362283897، دعانویس مجرب 09362283897، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس یهودی 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، طلسم نویس جهود 09362283897، طلسمات یهودی 09362283897، طلسمات جهود 09362283897، جن گیر یهودی 09362283897، رمالی 09362283897، فال گیری 09362283897، سرکتاب ، طالع بینی 09362283897، طلسم نویس بزرگ یهود 09362283897، طلسم نویس حرفه ای 09362283897، طلسم نویس صددرصد 09362283897، دعانویس حرفه ای09362283897 ، دعانویس صددرصد 09362283897، دعانویس بزرگ یهودی 00989353843298 ، دعا نویس صد در صد تضمینی 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، دعانویس صبی 09362283897، دعانویس یهود 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، دعانویس صبی 09362283897، دعانویس تهران 09362283897، طلسم نویس یهود 09362283897 ، طلسم نویس جهود 09362283897 ، طلسم نویس صبی 09362283897 ، طلسم نویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود ، آدرس دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، آدرس دعا نویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897، دعا نویسی و جن گیری 09362283897 ، درس های جادوگری 09362283897 ، آموزش علوم روحی 09362283897 ،شماره تلفن استاد جاویش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاویش میکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاوش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاوش میکائیل 09362283897 ، شماره تلفن جاویش میکاییل 09362283897 ، شماره تلفن جاوش میکائیل 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش 09362283897 ، شماره تماس جاویش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن جاویش دعانویس 09362283897 ، شماره تماس جاوش دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن جاویش واقعی 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش واقعی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس 09362283897، آدرس منزل دعانویس هندی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس یهودی 09362283897 ، آدرس دعانویس شیطانی 09362283897 ، ادرس دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس هندی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صبی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن 09362283897، استاد بزرگ سحر و جادو 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس مطمئن 09362283897 ، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس 09362283897 ، شماره دعانویس ماهر 09362283897 ، شماره دعانویس حرفه ای 09362283897 ، شماره دعانویس مطمئن 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، شماره دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره استاد علوم غریبه 09362283897 ، شماره دعانویس یهود 09362283897 ، شماره دعانویس یهودی 09362283897 ، دعانویس مومن 09362283897 ، دعانویس مسلمان 09362283897 ، دعانویس روحانی 09362283897 ، جن گیر 09362283897 ، استاد علوم غریبه 09362283897، دعانویس اسلامی 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، دعانویس شیطانی 09362283897 ، دعانویس معتبر 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس ماهر 09362283897 ، دعانویس معروف 09362283897، شماره دعانویس معروف 09362283897 ، شماره جاوش یهودی 09362283897 ، جاوش یهودی 09362283897 ، شماره جاویش یهودی 09362283897 ، جاویش یهودی 09362283897 ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای عشق ، ادریس یهوددعانویس 00989353843297 ، طلسم نویس بزرگ یهود 09362283897، طلسم نویس حرفه ای ، طلسم نویس صددرصد 09362283897، دعانویس حرفه ای 09362283897 ، دعانویس صددرصد 09362283897 ، دعانویس بزرگ یهودی 00989353843297 ، دعا نویس صد در صد تضمینی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس جهود ، دعانویس صبی09362283897 ، دعانویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود 09362283897 ، طلسم نویس جهود 09362283897 ، طلسم نویس صبی 09362283897 ، طلسم نویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود 09362283897 ، آدرس دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، آدرس دعا نویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، دعا نویسی و جن گیری 09362283897، آدرس منزل دعانویس ، آدرس منزل دعانویس هندی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس یهودی 09362283897 ، آدرس دعانویس شیطانی 09362283897 ، ادرس دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس هندی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صبی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن 09362283897 ، 09362283897 ، استاد بزرگ سحر و جادو 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، استاد بزرگ رمل 09362283897 ، استاد بزرگ اسطرلاب 09362283897 ، استاد بزرگ بزرگ جفر 09362283897 ، استاد بزرگ یهود 09362283897 ، استاد بزرگ علوم خفیه 09362283897 ، استاد علوم خفیه 09362283897 ، استاد اعظم 09362283897 ، بزرگترین استاد ایران 09362283897 ، بزرگترین استاد جهان 09362283897 ، استاد اعظم 09362283897 ، ساحر کبیر 09362283897، شماره تماس فالگیر 09362283897 ، شماره تماس آینه بین 09362283897 ، شماره تماس آینه بین یهودی 09362283897 ، شماره تماس فالگیر یهودی 09362283897 ،

شماره دعانویس خوب در کرج 09362283897 ، شماره دعانویس کرج 09362283897 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09362283897 ، دعانویس خوب کرج 09362283897 ، دعانویس صبی اهواز 09362283897 ، دعانویس ماهر 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، جاویش یهودی دعانویس 09362283897 ، شماره جاویش یهودی 09362283897 ، طلسم یهودی برای محبت 09362283897 ، دعانویس ارمنی 09362283897 ، شماره دعانویس معروف 09362283897 ، دعانویس یهودی در تهران 09362283897 ، دعانویس یهودی در شیراز 09362283897 ، جاویش یهودی کیست 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش 09362283897 ، شماره دعانویس رایگان 09362283897 ، آدرس دعانویس در تهران 09362283897 ، دعانویس کلیمی شیراز 09362283897 ، دعانویس کلیمی در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب و کلیمی 09362283897 ، دعای کلیمی ها 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس مجرب در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس یهودی در تهران 09362283897 ، جاوش یهودی دعانویس 09362283897 ، دعانویس تهران 09362283897 ، دعانویس شیراز 09362283897 ، دعانویس اصفهان 09362283897 ، دعانویس اهواز 09362283897 ، دعانویس کرمان 09362283897 ، دعانویس بوشهر 09362283897 ، دعانویس رشت 09362283897 ، دعانویس تبریز 09362283897 ، دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بهترین دعانویس تهران 09362283897 ، بزرگترین دعانویس تهران 09362283897 ، بهترین دعانویس شیراز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس شیراز 09362283897 ، بهترین دعانویس کرمان 09362283897 ، بزرگترین دعانویس کرمان 09362283897 ، بهترین دعانویس بوشهر 09362283897 ، بزرگترین دعانویس بوشهر 09362283897 ، بهترین دعانویس رشت 09362283897 ، بزرگترین دعانویس رشت 09362283897 ، بهترین دعانویس اصفهان 09362283897 ، بزرگترین دعانویس اصفهان 09362283897 ، بهترین دعانویس اهواز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس اهواز 09362283897 ، بهترین دعانویس تبریز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس تبریز 09362283897 ، بهترین دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بزرگترین دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بهترین دعانویس ایران 09362283897 ، بهترین دعانویس ایران ادریس یهود09362283897 ، بهترین استاد دعانویسی ایران 09362283897 ، بهترین استاد دعانویسی ایران ادریس یهود09362283897 ، بزرگترین دعانویس ایران 09362283897 ، بزرگترین دعانویس ایران ادریس یهود09362283897 ، بزرگترین استاد دعانویسی ایران 09362283897 ، بزرگترین استاد دعانویسی ایران ادریس یهود09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس مطمئن 09362283897، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و ماهر 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09362283897 ، دعانویس مجرب و کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و یهودی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و معتبر 09362283897 ، دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس 09362283897 ، شماره دعانویس ماهر 09362283897 ، شماره دعانویس حرفه ای 09362283897 ، شماره دعانویس مطمئن 09362283897 ، دعانویس کلیمی و معتبر 09362283897 ، دعانویس کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و مجرب 09362283897 ، دعانویس ماهر و کلیمی 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی و مجرب 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، شماره دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره استاد علوم غریبه 09362283897 ، شماره دعانویس یهود 09362283897 ، شماره دعانویس یهودی 09362283897 ، دعانویس مومن 09362283897 ، دعانویس مسلمان 09362283897 ، دعانویس روحانی 09362283897 ، جن گیر 09362283897 ، استاد علوم غریبه 09362283897 ، دعانویس اسلامی 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، دعانویس شیطانی 09362283897 ، استاد دعانویس 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، بزرگترین طلسم نویس ایران و جهان 09362283897، دعانویس مجرب 09362283897، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس یهودی 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، طلسم نویس جهود 09362283897، طلسمات یهودی 09362283897، طلسمات جهود 09362283897، جن گیر یهودی 09362283897، رمالی 09362283897، فال گیری 09362283897، سرکتاب ، طالع بینی 09362283897، طلسم نویس بزرگ یهود 09362283897، طلسم نویس حرفه ای 09362283897، طلسم نویس صددرصد 09362283897، دعانویس حرفه ای09362283897 ، دعانویس صددرصد 09362283897، دعانویس بزرگ یهودی 00989353843298 ، دعا نویس صد در صد تضمینی 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، دعانویس صبی 09362283897، دعانویس یهود 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، دعانویس صبی 09362283897، دعانویس تهران 09362283897، طلسم نویس یهود 09362283897 ، طلسم نویس جهود 09362283897 ، طلسم نویس صبی 09362283897 ، طلسم نویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود ، آدرس دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، آدرس دعا نویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897، دعا نویسی و جن گیری 09362283897 ، درس های جادوگری 09362283897 ، آموزش علوم روحی 09362283897 ،شماره تلفن استاد جاویش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاویش میکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاوش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاوش میکائیل 09362283897 ، شماره تلفن جاویش میکاییل 09362283897 ، شماره تلفن جاوش میکائیل 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش 09362283897 ، شماره تماس جاویش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن جاویش دعانویس 09362283897 ، شماره تماس جاوش دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن جاویش واقعی 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش واقعی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس 09362283897، آدرس منزل دعانویس هندی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس یهودی 09362283897 ، آدرس دعانویس شیطانی 09362283897 ، ادرس دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس هندی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صبی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن 09362283897، استاد بزرگ سحر و جادو 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس مطمئن 09362283897 ، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس 09362283897 ، شماره دعانویس ماهر 09362283897 ، شماره دعانویس حرفه ای 09362283897 ، شماره دعانویس مطمئن 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، شماره دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره استاد علوم غریبه 09362283897 ، شماره دعانویس یهود 09362283897 ، شماره دعانویس یهودی 09362283897 ، دعانویس مومن 09362283897 ، دعانویس مسلمان 09362283897 ، دعانویس روحانی 09362283897 ، جن گیر 09362283897 ، استاد علوم غریبه 09362283897، دعانویس اسلامی 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، دعانویس شیطانی 09362283897 ، دعانویس معتبر 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس ماهر 09362283897 ، دعانویس معروف 09362283897، شماره دعانویس معروف 09362283897 ، شماره جاوش یهودی 09362283897 ، جاوش یهودی 09362283897 ، شماره جاویش یهودی 09362283897 ، جاویش یهودی 09362283897 ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای عشق ، ادریس یهوددعانویس 00989353843297 ، طلسم نویس بزرگ یهود 09362283897، طلسم نویس حرفه ای ، طلسم نویس صددرصد 09362283897، دعانویس حرفه ای 09362283897 ، دعانویس صددرصد 09362283897 ، دعانویس بزرگ یهودی 00989353843297 ، دعا نویس صد در صد تضمینی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس جهود ، دعانویس صبی09362283897 ، دعانویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود 09362283897 ، طلسم نویس جهود 09362283897 ، طلسم نویس صبی 09362283897 ، طلسم نویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود 09362283897 ، آدرس دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، آدرس دعا نویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، دعا نویسی و جن گیری 09362283897، آدرس منزل دعانویس ، آدرس منزل دعانویس هندی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس یهودی 09362283897 ، آدرس دعانویس شیطانی 09362283897 ، ادرس دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس هندی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صبی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن 09362283897 ، 09362283897 ، استاد بزرگ سحر و جادو 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، استاد بزرگ رمل 09362283897 ، استاد بزرگ اسطرلاب 09362283897 ، استاد بزرگ بزرگ جفر 09362283897 ، استاد بزرگ یهود 09362283897 ، استاد بزرگ علوم خفیه 09362283897 ، استاد علوم خفیه 09362283897 ، استاد اعظم 09362283897 ، بزرگترین استاد ایران 09362283897 ، بزرگترین استاد جهان 09362283897 ، استاد اعظم 09362283897 ، ساحر کبیر 09362283897، شماره تماس فالگیر 09362283897 ، شماره تماس آینه بین 09362283897 ، شماره تماس آینه بین یهودی 09362283897 ، شماره تماس فالگیر یهودی 09362283897 ،

شماره دعانویس خوب در کرج 09362283897 ، شماره دعانویس کرج 09362283897 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09362283897 ، دعانویس خوب کرج 09362283897 ، دعانویس صبی اهواز 09362283897 ، دعانویس ماهر 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، جاویش یهودی دعانویس 09362283897 ، شماره جاویش یهودی 09362283897 ، طلسم یهودی برای محبت 09362283897 ، دعانویس ارمنی 09362283897 ، شماره دعانویس معروف 09362283897 ، دعانویس یهودی در تهران 09362283897 ، دعانویس یهودی در شیراز 09362283897 ، جاویش یهودی کیست 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش 09362283897 ، شماره دعانویس رایگان 09362283897 ، آدرس دعانویس در تهران 09362283897 ، دعانویس کلیمی شیراز 09362283897 ، دعانویس کلیمی در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب و کلیمی 09362283897 ، دعای کلیمی ها 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس مجرب در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب در تهران 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس یهودی در تهران 09362283897 ، جاوش یهودی دعانویس 09362283897 ، دعانویس تهران 09362283897 ، دعانویس شیراز 09362283897 ، دعانویس اصفهان 09362283897 ، دعانویس اهواز 09362283897 ، دعانویس کرمان 09362283897 ، دعانویس بوشهر 09362283897 ، دعانویس رشت 09362283897 ، دعانویس تبریز 09362283897 ، دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بهترین دعانویس تهران 09362283897 ، بزرگترین دعانویس تهران 09362283897 ، بهترین دعانویس شیراز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس شیراز 09362283897 ، بهترین دعانویس کرمان 09362283897 ، بزرگترین دعانویس کرمان 09362283897 ، بهترین دعانویس بوشهر 09362283897 ، بزرگترین دعانویس بوشهر 09362283897 ، بهترین دعانویس رشت 09362283897 ، بزرگترین دعانویس رشت 09362283897 ، بهترین دعانویس اصفهان 09362283897 ، بزرگترین دعانویس اصفهان 09362283897 ، بهترین دعانویس اهواز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس اهواز 09362283897 ، بهترین دعانویس تبریز 09362283897 ، بزرگترین دعانویس تبریز 09362283897 ، بهترین دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بزرگترین دعانویس بندرعباس 09362283897 ، بهترین دعانویس ایران 09362283897 ، بهترین دعانویس ایران ادریس یهود09362283897 ، بهترین استاد دعانویسی ایران 09362283897 ، بهترین استاد دعانویسی ایران ادریس یهود09362283897 ، بزرگترین دعانویس ایران 09362283897 ، بزرگترین دعانویس ایران ادریس یهود09362283897 ، بزرگترین استاد دعانویسی ایران 09362283897 ، بزرگترین استاد دعانویسی ایران ادریس یهود09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس مطمئن 09362283897، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و ماهر 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی و کلیمی 09362283897 ، دعانویس مجرب و کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و یهودی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و معتبر 09362283897 ، دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس 09362283897 ، شماره دعانویس ماهر 09362283897 ، شماره دعانویس حرفه ای 09362283897 ، شماره دعانویس مطمئن 09362283897 ، دعانویس کلیمی و معتبر 09362283897 ، دعانویس کلیمی 09362283897 ، دعانویس کلیمی و مجرب 09362283897 ، دعانویس ماهر و کلیمی 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی و مجرب 09362283897 ، شماره دعانویس کلیمی و تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، شماره دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره استاد علوم غریبه 09362283897 ، شماره دعانویس یهود 09362283897 ، شماره دعانویس یهودی 09362283897 ، دعانویس مومن 09362283897 ، دعانویس مسلمان 09362283897 ، دعانویس روحانی 09362283897 ، جن گیر 09362283897 ، استاد علوم غریبه 09362283897 ، دعانویس اسلامی 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، دعانویس شیطانی 09362283897 ، استاد دعانویس 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، بزرگترین طلسم نویس ایران و جهان 09362283897، دعانویس مجرب 09362283897، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس یهودی 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، طلسم نویس جهود 09362283897، طلسمات یهودی 09362283897، طلسمات جهود 09362283897، جن گیر یهودی 09362283897، رمالی 09362283897، فال گیری 09362283897، سرکتاب ، طالع بینی 09362283897، طلسم نویس بزرگ یهود 09362283897، طلسم نویس حرفه ای 09362283897، طلسم نویس صددرصد 09362283897، دعانویس حرفه ای09362283897 ، دعانویس صددرصد 09362283897، دعانویس بزرگ یهودی 00989353843298 ، دعا نویس صد در صد تضمینی 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، دعانویس صبی 09362283897، دعانویس یهود 09362283897، دعانویس جهود 09362283897، دعانویس صبی 09362283897، دعانویس تهران 09362283897، طلسم نویس یهود 09362283897 ، طلسم نویس جهود 09362283897 ، طلسم نویس صبی 09362283897 ، طلسم نویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود ، آدرس دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، آدرس دعا نویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897، دعا نویسی و جن گیری 09362283897 ، درس های جادوگری 09362283897 ، آموزش علوم روحی 09362283897 ،شماره تلفن استاد جاویش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاویش میکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاوش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن استاد جاوش میکائیل 09362283897 ، شماره تلفن جاویش میکاییل 09362283897 ، شماره تلفن جاوش میکائیل 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش 09362283897 ، شماره تماس جاویش ماکائیل 09362283897 ، شماره تلفن جاویش دعانویس 09362283897 ، شماره تماس جاوش دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن جاویش واقعی 09362283897 ، شماره تماس استاد جاویش واقعی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس 09362283897، آدرس منزل دعانویس هندی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس یهودی 09362283897 ، آدرس دعانویس شیطانی 09362283897 ، ادرس دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس هندی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صبی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن 09362283897، استاد بزرگ سحر و جادو 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897، دعانویس تضمینی 09362283897 ، دعانویس مطمئن 09362283897 ، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره دعانویس 09362283897 ، شماره دعانویس ماهر 09362283897 ، شماره دعانویس حرفه ای 09362283897 ، شماره دعانویس مطمئن 09362283897 ، شماره دعانویس خوب 09362283897 ، شماره دعانویس تضمینی 09362283897 ، شماره استاد علوم غریبه 09362283897 ، شماره دعانویس یهود 09362283897 ، شماره دعانویس یهودی 09362283897 ، دعانویس مومن 09362283897 ، دعانویس مسلمان 09362283897 ، دعانویس روحانی 09362283897 ، جن گیر 09362283897 ، استاد علوم غریبه 09362283897، دعانویس اسلامی 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، دعانویس شیطانی 09362283897 ، دعانویس معتبر 09362283897 ، دعانویس خوب 09362283897 ، دعانویس ماهر 09362283897 ، دعانویس معروف 09362283897، شماره دعانویس معروف 09362283897 ، شماره جاوش یهودی 09362283897 ، جاوش یهودی 09362283897 ، شماره جاویش یهودی 09362283897 ، جاویش یهودی 09362283897 ، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای عشق ، ادریس یهوددعانویس 00989353843297 ، طلسم نویس بزرگ یهود 09362283897، طلسم نویس حرفه ای ، طلسم نویس صددرصد 09362283897، دعانویس حرفه ای 09362283897 ، دعانویس صددرصد 09362283897 ، دعانویس بزرگ یهودی 00989353843297 ، دعا نویس صد در صد تضمینی 09362283897 ، دعانویس جهود 09362283897 ، دعانویس صبی 09362283897 ، دعانویس یهود 09362283897 ، دعانویس جهود ، دعانویس صبی09362283897 ، دعانویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود 09362283897 ، طلسم نویس جهود 09362283897 ، طلسم نویس صبی 09362283897 ، طلسم نویس تهران 09362283897 ، طلسم نویس یهود 09362283897 ، آدرس دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، آدرس دعا نویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، دعا نویسی و جن گیری 09362283897، آدرس منزل دعانویس ، آدرس منزل دعانویس هندی 09362283897 ، آدرس منزل دعانویس یهودی 09362283897 ، آدرس دعانویس شیطانی 09362283897 ، ادرس دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس هندی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس جهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صبی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس یهود 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس کاربلد 09362283897 ، شماره تلفن دعانویس مطمئن 09362283897 ، 09362283897 ، استاد بزرگ سحر و جادو 09362283897 ، استاد بزرگ علوم غریبه 09362283897 ، استاد بزرگ رمل 09362283897 ، استاد بزرگ اسطرلاب 09362283897 ، استاد بزرگ بزرگ جفر 09362283897 ، استاد بزرگ یهود 09362283897 ، استاد بزرگ علوم خفیه 09362283897 ، استاد علوم خفیه 09362283897 ، استاد اعظم 09362283897 ، بزرگترین استاد ایران 09362283897 ، بزرگترین استاد جهان 09362283897 ، استاد اعظم 09362283897 ، ساحر کبیر 09362283897، شماره تماس فالگیر 09362283897 ، شماره تماس آینه بین 09362283897 ، شماره تماس آینه بین یهودی 09362283897 ، شماره تماس فالگیر یهودی 09362283897 ،

شماره دعانویس خوب در کرج 09362283897 ، شماره دعانویس کرج 09362283897 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09362

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي)

50% تخفيف ويژه اين فرصت را از دست ندهيد كاملترين آموزش موجود را از ما دريافت كنيد فايل هاي ساير سايت ها ناقص و ناكارآمد هست شغلی مخصوص: خانم و آقا ، دختر و پسر ، پیر ...

كتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديه

كتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديه

برای دانلود به انتهای صفحه مراجعه فرمایید كتاب خاطرات دختر شينا + كتاب چگونه هر كسي را عاشق خود كنيم مسابقه ي كتاب خواني شبكه ي سه با جوایر ویژه و ارزنده ...

آموزش بازكردن انواع قفل ها بدون كليد(ويژه)

آموزش بازكردن انواع قفل ها بدون كليد(ويژه)

آموزش باز کردن انواع قفل با مشاهده و يادگيري این مجموعه دیگر هیچ قفلی برای شما بسته نمی باشد احتمالا كلمه ي شاه كليد (كليدي كه همه ي قفل ها را باز ميكند)به گوشه تان ...

پکیج هک و امنیت-آموزش بهتر امنیت بیشتر

پکیج هک و امنیت-آموزش بهتر امنیت بیشتر

پکیج هک و امنیت - آموزش بهتر امنیت بیشتر در این پکیج آموزشی با آموزش های مختلفی اشنا خواهید شد. افزایش لایک و فالور اینستاگرام هک و امنیت در اندروید هک و امنیت در ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان ابتدایی درس فارسی

دانلود گزارش تخصصی معلمان ابتدایی درس فارسی موضوع گزارش : رفع اختلالات خواندن و نوشتن در دانش آموزان پایه مختصر توضیحات : گزارشي هم اکنون پيش روي شماست حاصل ...

دانلود گزارش تخصصی معاون و مدیر همه مقاطع تحصیلی

دانلود گزارش تخصصی معاون و مدیر همه مقاطع تحصیلی موضوع گزارش: کاهش و از بین بردن ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان مختصر توضیحات: چند سالي ست كه معاون / مدير مجتمع ...

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود گزارش تخصصی ریاضی مختصر توضیحات : موضوع گزارش تخصصی : راهکار رفع مشکل دانش آموزان در حل مسئله و انتخاب راه حل مناسب در درس ریاضی این گزارش تخصصی ریاضی طوری ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم نسخه کامل کتاب چگونه هرکسی را عاشق خود کنیم مختصر توضیحات : کاربران گرامی تیم وب سایت راهنمای دانشجو تصمیم به تهیه کتاب چگونه ...

مجموعه آگهی ترحیم و وصیتنامه با فرمت WORD

مجموعه آگهی ترحیم و وصیتنامه با فرمت WORD

مجموعه آگهی ترحیم و وصیتنامه با فرمت WORD تعداد 8 برگ آگهی ترحیم آماده که قابلیت ویرایش و تغییر و تکمیل را دارد ( شامل مرد و زن - سوم و چهلم و سالگرد - با عکس و بدون عکس ) به ...

دانلود گزارش تخصصی مدیر و معاون

دانلود گزارش تخصصی مدیر و معاون

دانلود گزارش تخصصی مدیر و معاون گزارش تخصصی مدیر- معاون - متصدی دفتر - سرپرست آموزشی موضوع گزارش تخصصی: راهکارها برای معضل تعطیلات زود هنگام در هفته پایانی ...


برچسب ها : , ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در 11 آذر 1395ساعت 21:17 توسط xfgf نظر بدهيد | نظرات (0)

شماره دعانویس خوب در کرج 09362283897 ، شماره دعانویس کرج 09362283897 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09362

چهارشنبه 10 آذر 1395

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات

میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه»
با ارزش‌های اخلاقی اسلام
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات
گرایش تحقیق در ارتباطات

میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه»
با ارزش‌های اخلاقی اسلام

در تحقـیق پیـش رو جهـت گـیری رفـتارهـای اخـلاقی شخصـیت‌هـای مثبت، معـمولـی و منـفی سـریال «مدارصفردرجه» با روش تحلیل محتوا بررسی شده است.
با توجـه به معیارهای موجـود درمتـون اسلامی، رفتارهای اخـلاقی و غیر اخلاقی در دو زیـر مقـوله ارزشی و ضـدارزشی تقسیم‌بندی گردیده‌اند و در ادامه ۸۶ رفتارطرح شده درسریال – كه جـمعاً ۹۷۶ بار تكرار شده‌اند – با تعیین جهت گیری هر رفـتار، بررسی شـده است و منـظور از جهـت‌گیری این اسـت كه اگـر رفتارشخـصیت‌های مثـبت ومعـمولی مؤید اخـلاقیات باشد و رفتار غیراخـلاقی از سوی شخـصیت‌های منفی، ارائه شـده باشد، جهت‌گیری سریال مثبت ودر غیر این صورت جهت گیری منفی در نظر گرفته شده است.
بررسی رفتارها حاكی از آن است كه در سریال ۴۹۱ مورد رفتار پسندیده‌ی اخلاقی معادل ۳/۵۰ درصد كل رفتارهـای اخلاقی و غیراخـلاقی دیده می‌شود؛ از مجموع ۴۹۱رفتار پسندیده‌ی اخلاقی در ۴۸۰ مورد جهت‌گیری سریال مثبت بوده و در ۱۱ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۹۶ مورد رفتار واجب اخلاقی معادل ۸/۹ درصد از كل موارد، نمایش داده شده است؛ از مجموع واجبات اخلاقی در ۹۲ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در ۴ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۲۲۰ مورد گناه صغیره معادل ۶/۲۲ درصد كل موارد، نشان داده شده است؛ ازمجموع گناهان صغیره،در ۱۳۷ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در۸۳ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۱۶۹ مورد گناه کبیره معادل ۳/۱۷ درصد كل موارد احصا شده است؛ از مجموع گناهان کبیره در ۱۱۲ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در ۵۷ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.
نتایـج تحقـیق نشـان می‌دهـد كه در سریـال به لحـاظ كمّی و با كدگذاری مساوی رفتارها ، ۸۴ درصـد جهت‌گیری‌های سریال مثبت ودر جهت ترویج رفتارهای اخلاقی بوده است و در مقابل ۱۶ درصد رفتارها با جهت‌گیری منفی ارائه شـده اند.

از میان چهار کارکرد اصلی رسانه تلویزیون (تفریح و سرگرمی، اطلاع رسانی، آموزش وارشاد) تمایل مخاطبان رسانه‌ی ملی در وهله‌ی اول استفاده از این رسانه با کارکرد تفریح و سرگرمی است واغلب خانواده‌ها پس از فراغت از کار روزانه ، بخشی از وقت خود را به دیدن برنامه‌های شبکه‌های مختلف رسانه‌ی ملی خصوصا مجموعه‌های تلویزیونی اختصاص می‌دهند. با این پیش فرض که ارایه‌ی غیر مستقیم آموزش‌ها در قالب کلی کارکرد سرگرم کننده با مقاومت کمتری از سوی مخاطب مواجه می ‌شود و برد و تأثیر بیشتری دارد. سریال‌های تلویزیونی با هدف‌گذاری سازمانی، علاوه بر خصوصیت سرگرم کنندگی به دنبال ارایه‌ی آموزش‌های غیرمستقیم به جامعه هدف هستند.
پذیرش پیش فرض آموزش درونی و غیر مستقیم سریال‌های سرگرم کننده‌ی تلویزیونی اما، باعث ایجاد این نگرانی نیز هست که تأمین هزینه‌های بالای تولید و میلیون‌ها نفر ساعتی كه صرف تولید وعرضه‌‌‌‌ی برنامه‌های تلویزیونی – به ویژه مجموعه‌های پرمخاطب – می‌شود، به دلیل فقدان روش‌های علمی سنجش وارزیابی تأثیرات برنامه‌ها روی مخاطب، به ضد خود مبدل نشود و نتایج نامطلوب نداشته باشد.
در تحقیق حاضر تلاش شده كه با كنكاش در تعاریف دین و واكاوی ساختار و مؤلفه‌های دین و دینداری و همین‌طور اخلاق و اخلاق اسلامی‌‌‌‌، مجموعهای كاربردی از تعاریف علمی برای تحلیل محتوای اخلاقی سریال‌های تلویزیونی ارائه شود. البته باید در نظر داشت كه با عنایت به
جامع‌الاطراف بودن دین حنیف اسلام و گستره‌ی وسیع اخلاق اسلامی كه در برگیرنده‌ی كل افعال انسانی است ، احصای عموم قواعد بیش از توان افراد و مجموعه‌های علمی است ولی باید گفت كه «آب دریا را اگر نتوان كشید هم به قدر تشنگی باید چشید». بنابراین در این تحقیق سعی شده است – در حد بضاعت – با احصای بخشی از قواعد قطعی اخلاق اسلامی گردآوری شده در منابع معتبر اخلاقی، این تعاریف و یافتههای علمی در تحلیل محتوای اخلاقی «سریال مدارصفردرجه» به‌كار گرفته شود.
چون فضای حاكم بر سریال كه با تأثیرپذیری از مقطع زمانی سریال، در برگیرنده‌ی طرح نظرات و گوشه‌هایی از عملكرد نحله‌های مختلف فرهنگی سیاسی و مذهبی حاضر در سریال است – البته درحد طرح در یك مجموعه سرگرم‌كننده‌ی تلویزیونی – و حوادث جاری در این مجموعه، مانند تصریحات و اشاراتی كه به «فرصت تاریخی بعد از شهریور۱۳۲۰، آغاز اقدامات عملی صهیونیست‌ها در تأسیس رژیم نامشروع اسراییل، فضای حاكم بر جامعه بین‌الملل در سالهای جنگ جهانی دوم و تأثیرات آن بر سیستم‌های كوچك‌تری مثل ایران و…» شده فرصت طرح چند نحله‌ی فرهنگی را در – قامت فرد یا افرادی به عنوان نماینده‌ی آن مشرب به خصوص – در اختیار نویسنده و كارگردان این سریال قرار داده است. این مشرب‌های فرهنگی و خرده فرهنگ‌های دیگری كه در سریال به نمایـش در می‌آیند عبارت‌اند از: خانواده اصیل مسلمان(حاصل پیوند یك ایرانی مسلمان معتقد با یك فلسطینی رزمنده…)، مجموعه‌های موازی ایرانی كه هر یك قیمومیت فرهنگی غیر بومی را پذیرفته‌اند، همین‌طور نمایندگان مشرب‌های مختلف در فضای دانشگاهی خارج از ایران. تضارب و تزاحم آرای این مجموعه‌ها و افراد و همین‌طور كه با طرح نظرات ایرانی ـ اسلامی، ایده‌آلیستی، فرصت‌طلبانه، نازیستی، صهیونیستی و… فرصت مناسبی برای طرح ارزش‌ها در اختیار كارگردان قرار داده بود. و از منظر دیگر جذابیت‌های گوناگون فضای حاكم بر سریال مثل دیالوگ‌های بازیگران، چندوجهی بودن قصه سریال و ساختار قابل دفاع مجموعه‌ی تلویزیونی«مدارصفردرجه» از یك سو، و اهمیت این رویكرد كه حتی برنامه‌های سرگرم‌كننده رسانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران بایستی با هنرمندی به ترویج ارزش‌های اسلامی همت گمارند، اینجانب را بر آن داشت كه روی موضوع «ارزش‌های اخلاقی اسلام در سریال مدارصفردرجه» به حد بضاعت دقیق شوم. نوشتار پیش‌روی حاصل این غور و بررسی دانشجویانه می‌باشد.

چهارشنبه 10 آذر 1395

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولید سیما

عنوان پایان نامه :بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)

آیین نامه چاپ پایانه نامه دانشجویان دانشکده صدا و سیما قم
نظر به این که چاپ و انتشار پایان نامه تحصیلی دانشجویان دانشکده صدا و سیما قم، مبین بخشی از فعالیت‌های علمی پژوهشی این دانشگاه است. بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشکده، دانش آموختگان این دانشکده نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:
ماده۱: در صورت اقدام به چاپ موضوع پایان‌ نامه خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به معاونت پژوهشی دانشکده اطلاع دهید.
ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کنید.
«کتاب حاضر،‌حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشته ارتباطات اجتماعی است که در سال ۱۳۹۳ در گروه فرهنگ و ارتباط دانشکده صدا و سیما قم به راهنمایی جناب آقای دکتر متقی زاده دفاع گردیده است»
ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشارات دانشکده، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به معاونت پژوهشی دانشکده اهدا کند. دانشکده می‌تواند نیاز خود را در معرض فروش قرار دهد.
ماده۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشکده صدا و سیما تأدیه کند.
ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می‌کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشکده می‌تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشکده حق می‌دهد به منظور استیفای حقوق خود از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور درماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش،‌تأمین نماید.
ماده۶: اینجانب محمد صادق نیکویی دانشجوی رشته تولید سیما مقطع کارشناسی ارشد، تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می‌شود.

بررسی سبک زندگی به عنوان یک مقوله اجتماعی چند وقتی است که عرصه علمی و دانشگاهی داخل و خارج را به خود مشغول داشته است.سبک زندگی که نمود باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی افراد است بسته به نگرش‌های فکری جوامع مختلف متفاوت خواهد بود.

از آنجا که دین مبین اسلام دارای باور‌های غنی و باید ‌های استواری است، برای زندگی پیروان خود آدابی آورده است که جلوه‌های زیبا و معنا دار آن را در کردار و رفتار مؤمنان حقیقی می‌بینید.

ما در این پژوهش به مؤلفه‌های اخلاقی سبک زندگی دینی و نمود‌های اخلاقی آن پرداخته‌ایم و با مؤلفه‌های اخلاقی و ضد اخلاقی موجود در سریال مادرانه مورد بحث قرار دادیم.

سریال مادرانه یک سریال مناسبتی است که در ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش شد. این سریال شامل مؤلفه‌های اخلاقیِ خانواده‌های ایرانی مانند احترام به والدین، محبت، غیرت و … می‌باشد.

اما نتایج تحقیق نشان داد که این مؤلفه‌ها نمود چندانی در سریال مذکور نداشته‌اند. درحالیکه در نگرش دینی، زمانی آداب و رفتار دارای ارزش هستند که خدا را به عنوان مبدأ هستی در آغاز و به عنوان غایت هستی در پایان و به عنوان مدبر عالم هستی درطی انجام آن کار لحاظ کرد. اما یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توجه به ارزشهای الهی و مبدأ هستی در سریال مادرانه حضور چشمگیری نداشته است.

چهارشنبه 10 آذر 1395

اکنون که این رساله به پایان نامه رسیده است بر خود لازم می‌دانم که از استاد ارجمند و بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد مهدی مرادی خلج که با راهنمایی‌های ارزنده خود مرا در پیشبرد این پایان‌نامه صمیمانه یاری رساندند، تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین از استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید حاجیان‌پور استاد مشاور و جناب آقای دکتر احمد فضلی نژاد داور محترم، تشکر ویژه دارم.
از پدر و مادر عزیزم که در طول زندگی همیشه بهترین دوست و پشتیبان من بود‌ه‌اند با کمال احترام قدردانی و تشکر می نمایم.

 

تا قبل از انقلاب مشروطه تعلیم و تربیت دختران عموما به شکل مکتب¬خانه¬ای بود و این مکتبخانه¬ها تحت نظارت دولت نبوده و برنامه¬ی ویژه¬ای برای آن¬ها در نظر گرفته نشده بود. در کنار آموزش مکتب¬خانه¬ای زمینه¬ی آموزش به سبک جدید نیز از اوایل دوره¬ی قاجار فراهم شده بود، که این امر نتیجه ارتباط با کشورهای اروپایی، تأسیس مدارس خارجی و انتشار روزنامه و …. بوده است. پس از انقلاب مشروطه با  تأسیس مدارس به سبک جدید، مدارس دخترانه نیز به دو صورت ملی و دولتی در آمد که برنامه¬ی آموزشی این مدارس با توجه به ملی یا دولتی بودنشان متفاوت بوده است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و آرشیوی صورت گرفته است، به بررسی آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره¬ی قاجار به عنوان بخش مهم و موثر  جامعه¬ی ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. تحولات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی از سلطنت فتحعلی¬شاه تا سلطنت مظفرالدین شاه و عوامل موثر بر نظام آموزشی ایران به عنوان مدخلی برای ورود به بحث آموزش و نهادهای آموزشی دختران آمده است.

موضوع پایان نامه من درباره دوره قاجار است.جامعه ایران در عصر قاجار وارد مرحله¬ی جدیدی از تغییر و تحول ساختار سیاسی – اجتماعی گردید که با دوران قبل از آن تفاوت چشمگیری داشت. از جمله در زمینه¬ی حضور زنان در عرصه¬ی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، این تحول قابل ذکر است. تا قبل از انقلاب مشروطه اصولا مراکز یا سازمانی که از سوی دولت یا افراد در خصوص آموزش و تعلیم و تربیت دختران ایجاد شده باشند، وجود نداشت. مراکز آموزشی در چهارچوب مکتب¬خانه¬ها و تدریس خصوصی در منازل محدود می¬شد و محتوای آموزشی آن¬ها نیز دگرگون نشده بود، اما در اواسط این دوره به خصوص در آستانه¬ی انقلاب مشروطه اولین سنگ بنای آموزش به سبک جدید گذاشته شد. در جامعه¬ی بسته و مردسالار ایران دوره¬ی قاجار اگرچه آموزش فقط سهم مردان بوده است، اما زنان با توجه به فرصت¬های محدودی که در این زمان برای آن¬ها فراهم شده بود با اقدامات مناسب و با حضور مستقیم و غیر مستقیم در زمینه¬ی احقاق حقوق خود تلاش¬هایی را آغاز کردند. در این دوره زنان ایرانی پیش از آنکه منتظر حمایت دولت و حمایت¬های قانونی باشند به سازماندهی¬ خود پرداختند و به شیوه¬های خلاق دست به تأسیس و اداره¬ی مدارس جدید دخترانه زدند و حتی در راه تأسیس مدارس دخترانه، آن-ها با مخالفت¬هایی جدی از سوی جناح سنتی جامعه مواجه شدند.
نخستین تلاش¬های زنان برای تأسیس مدارس ملی دخترانه از سوی خانم طوبی ¬رشدیه و بی¬بی¬خانم وزیراف صورت گرفت، اما مدارس آن¬ها با مخالفت دولت بسته شد. به این ترتیب تا آغاز انقلاب مشروطه هیچ مدرسه¬ی دخترانه¬ای اجازه¬ی تأسیس نیافت. با تغییر شرایط کشور چون فروکش کردن استبداد، احساس ضرورت ایجاد تحول در جامعه، پیدایش روزنامه-ها، و از همه مهم¬تر انقلاب مشروطه، تحول جدیدی در زمینه تأسیس مدارس ملی به وجود آمد. در پی گشایش مجلس اول گروهی از مشروطه¬خواهان از تأسیس مدارس دخترانه حمایت کردند. و همچنین زنان کوشش و جدیت بیشتری برای تأسیس مدارس دخترانه به عمل آوردند. در اواخر سال ۱۳۲۵ق پس از یک دوره فعالیت¬های گسترده از سوی زنان، شرایط برای تأسیس مدارس دخترانه مهیا شد. با تصویب متمم قانون اساسی، اصل ۱۸ و ۱۹ آن به تحصیل اجباری بدون ذکر جنسیت پرداخته بود. در این شرایط زنان توانستند با استناد به این اصول حمایت نمایندگان مجلس را برای تأسیس مدارس دخترانه کسب کنند. در سال ۱۳۲۶ق خانم طوبی¬آزموده مدرسه¬ی” ناموس” را تأسیس کرد. گشایش مدارس ملی دخترانه در سال¬های بعد همچنان ادامه یافت. مدارسی چون عفاف، تربیت، حجاب، شمس المدارس در سال ۱۳۲۷ق توسط زنان تأسیس شد.

چهارشنبه 10 آذر 1395

دانشکده علوم انسانی , گروه تاریخ
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»
گرایش :اسلام

عنوان:
بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی امیه

استاد راهنما:
جناب آقای دکتراحمد اشرفی

خانواده و زن در عصر جاهلی فاقد هرگونه ارزش و احترام بود مرد جاهلی با زنده به گور کردن دختران خود سعی می کرد خود را از نکبت دختر دار شدن رها نماید. با طلوع خورشید اسلام بار دیگر زن مورد توجه قرار گرفت و او به عنوان موجودی انسان ساز از کرامت و بزرگی برخوردار گردید. ولی با رحلت پیامبر (ص) و عدم پذیرش جامعه به امامت و رهبری علی (ع) انحرافات در جامعه شروع به رشد و نمو نمودند تا این که با حکومت معاویه که به روش سلاطین و پادشاهان زندگی می کرد. جامعه هر چه بیشتر از اسلام اصیل دور گشت. اگر چه معاویه ظاهر اسلام را رعایت می کرد امّا در دوران یزید, حتی در ظاهر هم قوانین اسلام رعایت نمی شد.
در این دوران فساد و اباحی گری در جامعه رایج شد تا این که در شاخه مروانی حکومت بنی امیه زن مسلمان هر چه بیشتر از اصل و کرامت انسانی خود دور شد و بنی مروان با اشاعه فساد و اباحی گری در جامعه هر چه بیشتر زن را مورد ظلم و ستم قرار دادند. زن بارگی , میگساری و خرید کنیزکان آوازه خوان از دربار به درون جامعه منتقل گشت و جامعه اسلامی در این دوران فقط اسمی از اسلام را یدک می کشید و از درون دچار پوسیدگی و فساد شد.ناگفته نماند که در همین دوران سیاه بنی امیه پرورش یافتگان مکتب اهل بیت با تمام توان از جایگاه زن و حریم جامعه و عفاف و حجاب دفاع کردند و کسانی چون حضرت فاطمه زهرا(س) و زینب کبری سرآمد الگوی زنان عالم در تمام دورانها می باشند.

چهارشنبه 10 آذر 1395

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب نیلوفر سادات توکلی بهرام نژاد دانش¬آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ در رشته اقتصاد_اقتصاد که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱از پایان¬نامه خود تحت عنوانتأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت
با کسب نمره ۷۵/۱۷ دفاع نموده¬ام، بدینوسیله متعهد می¬شوم:
۱-این موضوع پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان¬نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده¬ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده¬ام.
۲-این پایان¬نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین¬تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره-برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان¬نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴-چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می¬پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی¬ام هیچ¬گونه ادعایی نخواهم داشت.


برچسب ها : , ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در 11 آذر 1395ساعت 13:26 توسط xfgf نظر بدهيد | نظرات (0)

شماره دعانویس خوب در کرج 09362283897 ، شماره دعانویس کرج 09362283897 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09362


برچسب ها : , ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت : توسط xfgf نظر بدهيد | نظرات (0)

شماره دعانویس خوب در کرج 09362283897 ، شماره دعانویس کرج 09362283897 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09362

استاد بزرگ سنگ سنا۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس خوب۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس تضميني ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس مطمئن۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس تضميني ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره دعانويس ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره دعانويس ماهر ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره دعانويس حرفه اي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره دعانويس مطمئن ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره دعانويس خوب ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره دعانويس تضميني ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره استاد علوم غريبه ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره دعانويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره دعانويس يهودي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس افغانستان ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگ افغانستان ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس مومن ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس مسلمان ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس روحاني ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، جن گير۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد علوم غريبه۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس اسلامي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس صبي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس جهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس صددرصد تضميني ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس شيطاني ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس سنگ سنا ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰، دعاي محبت ، دعاي رزق وروزي ، دعاي عشق ، استاد سنگ سنا دعانويس ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعاي حفاظت از بلايا ، دعاي ابطال سحر ، سنگ سنا۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعاي زبانبند ،بزرگ سنگ سنا ۰۰۹۸۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ ، طلسم بخت گشايي۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰، طلسم حفاظت از بلايا ، باطل كردن طلسم ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰، استاد دعانويس ، طلسم محبت ، استاد بزرگ علوم غريبه ، طلسم قوي براي عشق ، طلسم رزق و روزي ، دعا و طلسم براي پولدار شدن ،باطل كردن هرگونه طلسم ، طلسم براي فراري دادن جن ، طلسمات زبان بند ،دعا و طلسم براي بستن زبان ، دعا و طلسم زبان بند خيلي قوي ،دعا و طلسم براي بازكردن بخت ، دعا و طلسم براي بخت گشايي ،دعا و طلسم بخت گشايي خيلي قوي ، دعا و طلسم حفاظت از بلاها ،دعا و طلسم براي محافظت از هرگونه بلا ، ،استاد سنگ سنا دعانويس ،ابطال طلسم ، باز كردن بخت ، دعاي كار گشايي ، دعاي رزق و روزي ، دعا ، تماس با استاد ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، احضار و تسخير موكل ، باطل كردن طلسم و جادو ، بخت گشايي دختران ، تماس با دعانويس باتجربه ايران و جهان ، تماس با دعانويس خوب ، تماس با دعانويس خوب ، دعا براي باطل شدن سحر و جادو ، دعا براي باطل كردن طلسم، دعا نويس معروف ايران و جهان ، دعاي آشتي زن و شوهر ، دعاي آشتي كردن زن و شوهر ،دعاي باطل كردن سحر و جادو ، دعاي باطل كردن طلسم ، دعاي باطل كردن چشم زخم ،دعاي رزق و روزي ، دعاي سريع براي بخت گشائي ، دعاي عشق و محبت ، دعاي فوري باطل كردن طلسم ، دعاي محبت قوي ، دعاي مهرمحبت ، دعاي مهرمحبت زن و شوهر ، دعاي مهرمحبت شوهر ، دعاي مهرمحبت كردن ، دعاي مهر و محبت بين زن و شوهر ، دعاي مهر و محبت زن و شوهر ،دعاي گرفتن موكل ، استاد سنگ سنا استاد علوم غريبه ، استاد سنگ سنا استاد علوم خفيه ، روش احضار موكل ، روش موكل گرفتن ،روش گرفتن موكل ، شماره دعانويس و طلسم نويس ايران و جهان ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰، موكل چيست ،چگونه موكل بگيريم ، چگونگي گرفتن موكل ،معرفي استاد علوم غريبه ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگ علوم غريبه ،آموزش كامل علوم غريبه ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره تلفن استاد علوم غريبه ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، تمامي كتاب هاي علوم غريبه ، استاد عامل علوم غريبه ، انرژي درماني ، مهره مار اصل ، مهره مار ، خاتم سليماني ، انگشتر جادويي ، يوگا ، متافيزيك ، علوم غريبه ، سحر ، جادو ، رمل ، خواندن فكر ، دعا نويس يهود ، دعاگر يهود ، طلسمات يهود۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعا يهودي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، خواندن افكار ، جادو كردن ،طلسم كردن ، بستن ، بستگي ، بستن شهوت ، افزايش هوش ، افزايش قدرت ، دعا براي بچه دار شدن ، دعا براي كار پيدا كردن ، خفا ، غيب شدن ، نابود كردن دشمن ، بستن بخت ، طلسم سياهي ، ديو سياهي سليماني ، طلسمات هندي ، جادوي هندي ، دعانويس كبير ،احضار موكل ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دارو گياهي ، داروهاي گياهي ، دارو معنوي ، داروهاي معنوي ، كتاب قديمي ، كتاب خطي ، كتاب ، كتاب سحر ، طلسم اسرائيلي ، كتاب جادو ، كابالا ، كتاب قدرت ، شيخ كبير ،رياضت ، استخاره ، گرفتن استخاره ، استخاره گرفتن ، فال انبيا ، فال ، سركتاب ، ۰۰۹۸۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ ، باز كردن ، جادوگر سفيد ،بلند كردن اجسام ، ديدن جن ، چشم سوم ، ديدن جن و پري ، ديدن فرشته ، ديدن مرده ها در خواب ، ديدن مرده ، ديدن گنج ، آوردن گنج ، انتقال گنج ، عزيمت ، عزائم ، دعوت ، دعوتيه ، ختومات ، آموزش تسخيرات ، راز طلسمات ، كتاب هاي ناياب ، بزرگ ترين اسرار عالم ،آموزش ، آموزش احضار جن ، آموزش احضار موكل ، آموزش تسخير موكل ، جفر ،جادوگر كبير ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوي سياه ، جادو سياه ، ساحر ، ساحر كبير ،شيخ بزرگ ، عالم روحاني ، شيخ كبير ، طي الارض ، پرواز كردن ، روي آب راه رفتن ، احضار جن ، تسخير جن ، سوزاندن جن ، ازدواج با جن ، بخورات علوم غريبه ، بخورات ، اكسير ، عرفان ، استاد عرفان ، عارف واقعي ، دعانويس بزرگ جهان ، دعانويس بزرگ تهران ، دعانويس بزرگ ايران ، انرژي كيهان ، ماورا ، استاد متافيزيك ، سركتاب ، دعانويس ، حكاكي ، احضار طاس ، علامه حسن حسن زاده آملي ، شيخ حسنعلي اصفهاني نخودكي ، شيخ عبدالقادر گيلاني ، شيخ بهايي ، علامه طباطبايي ، طلسم نويسي ،بزرگترين كتاب احضار جن ، پيدا كردن گنج ، پولدار شدن ، ثروتمند شدن ، باطل كردن طلسم گنج ، تسبيح ، فرشتگان ، فرشته ، ملائكه ، پري ، ديو ، جن ، حوريه ، آل ، برآورده شدن حاجات ، اذكار ، ختومات مجربه ، استاد بزرگ هرات ، پيدا كردن گمشده ، پيدا كردن گريخته ، پيدار كردن دزد ، پيدا كردن اموال مسروقه ، احضار سحر ، آوردن سحر در كاسه ، آوردن سحر ، آينه بين ، آينه بيني ، استاد بزرگ افغانستان ، رياضت كش ، چله نشين ، سرگذشت استاد بزرگ علوم غريبه ، جن گير ، فالگير ، رمال ، چله ، ختم مجرب ، دعاي مجرب ، راه حق ، احاديث ، حديث ، شماره استاد ،دعانويس مجرب ، دعانويس صد در صد ، دعانويس مطمئن ، سحر يهود ، كابالا ، كتاب سايه ها ، كتاب هاي علوم غريبه ، بزرگترين كتاب سحر و جادو ، هفت عنصر قدرت ، كتاب ويكي ، ويكي ، مراكز انرژي ، هاله ، قرباني ، استاد هندوستان ، دكتراي متافيزيك ، دكتر سنگ سنا ، دعاي گربه سياه ، گربه سياه ، وادي مرگ ، وادي مردگان ، دنياي بعد از مرگ ، سياهي ، فلاكت ، نابودي ، ترجمه متون قديم ، گنج يابي ، پيدا كردن گنج ، دستگاه فلزياب ، دعاي محبت ، دعاي عشق ، طلسم محبت ، طلسم عشق ، ديوانه كردن مطلوب ، مشكل گشا ، حل مشكل ، ازدواج با معشوق ، بخت گشا ، استاد سيد محمد موسوي سنگ سنا ۰۰۹۸۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷، گنج رايگان ، سايت ، آموزش حروف ابجد ، معجزه قرآن ، آموزش حروف ابجد براي گشايش كار ، استخاره با حروف ابجد ، اَبْجَد - هَوَّز - حُطّي - كَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَّذْ - ضَظَغْ ، استخاره با حروف ابجد ، فالهـاي اسلامي ، سوره توحيد ، شرايط اجابت دعا از ديدگاه روايات ، شرايط دعا كردن چيست‌؟ چرا بايد دعا كنيم ، اعمال صالح ، كتاب دعا ، شرايط استجابت دعا ، ساعت دعا كردن ، مكان دعا كردن ، روز دعا كردن ، اوقات دعا ، هفت قدرت ، قدرت ذكر و دعا ، دعا جهت زياد شدن نور چشم ، دعا به جهت رفع چشم درد ، دعا به جهت بچه دار شدن ، دعا به جهت زود جواب آمدن نامه و حاجتهاي ضروري ، دعاي حاجت ، جهت بر آمدن هر حاجتى ، دعاى سريع الاجابه ، توسل به نگهبان شب قدر ، دعا جهت خواب ديدن اموات ، يس مغربي ، دعاى هفت هيكل ، دعايي به جهت دفع درد سر ، آيه به جهت محبت و دوستى ، دعاي ديگر به جهت خوب شدن درد چشم ، نماز ميت ، نماز وحشت ، استخاره با قرآن ، دعا ، پيشگويي از آينده ، ستاره شناسي ، علم نجوم ، پيشگويي ، علم غيب ، جادوگري كريس آنجل ، غيبگو ،‌ افسون ، فال و فال‌گيري، طلسم و جادوگري ‌، استخاره با تسبيح ، صاحب نفائس الفنون ، چشم ‌زخم ‌ طلسم ‌ جادو فال ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ‌،‌ اكسير ، شرايط سلوك ، خواص طبع ها ، شمعون ، جهطلطيل ، فتح و پيروزي ، بخت گشايي ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن ، دعاهاي شفاي مريض ،‌ دعاي زبان بند ، دعاهاي محبت ، كارگشاي بخت گشايي زبان بند ، دعاهاي كارگشاي ، نماز استغفار ، قمر در عقرب ، سرطان ، ماه سنبله ، ميزان ، عقرب ،‌ جدي ، حوت ‌، كف شناسي ، راه مستجاب الدعوه شدن چيست؟ ، طلسم محبت ، دعاي محبت ، ختم مجرب حضرت اباالفضل (ع) ،‌ مشكل گشا ،‌ طريقه ختم نادعلي كبير ، توسل به حضرت ابوالفضل عباس (ع) ، يا وهاب ، گنج رايگان ، طلسم ، چله نشيني ، رياضت شريعي ، جادو ، جادوگري ،‌آموزش جادوگري ، تسخير ،‌ روح ، تسخير روح و اجنه ، عكسهاي جن ، جن ،‌ احضار جن ، روح ، ديو ، موكلين شب ، موكل ميمون ، احضار اجنه ، پري ، ديو ، تسخير جن ، تسخير روح ، عرفان اسلامي ، ديو و پري ، يوگا ، انرژي درماني ، موسيقي درماني ، آفتاب درماني ، آب درماني ، هندي ، اسماء الحسني ، اسم اعظم ، هفت سودا ، برون فكني ، خروج روح از بدن ، بعد پنجم ، طب سنتي ، گياهان دارويي ، خواص گياهان دارويي ، متافيزيك ، ماوراء الطبيعه ، علم متافيزيك ، متافيزيك در اسلام ، قدرت ذهن ، ذهن ، تجسم خلاق ، انرژي درماني ، علوم غريبه ، علم رمل ، دعا ، دعا نويس ، خواص دعا ، شرايط دعا كردن و مكان ، فال حافظ ،‌ طالع بيني ، طالع ، ازدواج ، طالع بيني مصري ، طالع بيني چيني ، خواص ذكر ، ذكر ، علم جفر ، ذكر جهت وسعت رزق و روزي ، خواص ذكر يونسيه ، انرژي اذكار ، تسخيرات ، ادعيه ، اذكار ، حروف ابجد ، ابجد ، ماه نيسان ، ادعيه ماه مبارك رمضان ، افسون ،‌ دعاي درد مفاصل ، دعاي فرزند زاييدن ، طلب فرزند ، دعا ، دعاي ، سقط جنين ، دعاي ،‌ پسر شدن حمل ، دعاي ، حفظ زنان حامله ، دعاي ، دعاي باطل كردن سحر و جادو ، اسماء الحسني‌ ‌، يا مجيب ، يا حفيظ ، المميت ، البديع ، دعاي ظهور گمشده ، دعاي حاجت ، دعاي غلبه بر حاكم ،‌ رفع دمل ، مجموعه شش رسائل ، انوار الرمل فارسي ، مير داماد كبير ، سحر هاروت وماروت ، كشكول شيخ بهائي ، گوهر شب چراغ ، چهل ختم ،‌ هفت پيكر ، فال نخود ، علم جفر ، دعاي درد دندان ، دعاي محبت ،‌ دعاي آشتي بين زن و شوهر ،‌ شيطان شناسي ‌، سرگذشت عيسي مسيح نوشته لوقا و متي و يوحنا ، رباعيات خيام ، آموزه هاي بودا ، قصه هاي شيخ اشراق ، گلستان سعدي ، دين بودا ، بودا ، زرتشت ، مسيحيت ، آيين ، زندگي ، موفقيت ، نامحدود ، گلشن راز شبستري ،‌ افسونگري ، افسون، طلسم ، معالجه فلج ، سرگذشت روح و روان ، سيري در انديشه حافظ ، مائده هاي تازه و مائده هاي زميني ،‌ پرتوي از اسرار نماز ، دفع آفات ، وسعت رزق و روزي ، دعاي درد گلو ،‌ كهيعص ، دعاي رفع بلا ،‌ دعاي رفع وبا ،‌ دعاي شب ادراري ،‌ دعاي ديدن ميت در خواب ، خواب ديدن مرده ،‌ استخاره با قرآن ،‌ فال حافظ ، نامه هاي عاشقانه يك پيامبر ، ديوان رودكي ،‌ طالع بيني با حروف ابجد ،‌ خسرو و شيرين ،‌ ليلي و مجنون ،‌ استخاره ،‌ سوره بني اسرائيل ،‌ دعاي جوشن كبير ،‌ دعاي جوشن صغير ،‌ آداب دفن ميت ،‌ برج ميزان ، خادمين شب ،‌ وضو و نماز از ديد متافيزيكي ، چگونه موكل داشته باشيم ، برج عقرب ، شفاي بيمار ، مطالبي شگفت انگيز در مورد همزاد و موكل ، رابطه فيزيك و متافيزيك ، نقش عقل و حس در تصورات ، فلسفه و علوم ، نسبت بين علم و فلسفه و متافيزيك ،‌ طبقه بندي علوم ، فلسفه و عرفان ، هستي شناسي ‌، وحدت وجود ، حقيقت زمان ،‌ حقيقت علم ، راه شناختن خدا ،‌ صفات الهي ، صفات ثبوتيه و سلبيه و ذاتيه و فعليه ، چهار عنصر كلاسيك ، سوال وجواب در باب جن ، جداول جفر ، سحر و جادوگري چيست ، سير در عالم خواب ، نكات جالب از زندگي ابوعلي سينا ، پيدايش رياضيات ، اعجاز نامها ، تسخير جن ، جداول جفر محمود دهدار ‌، چند دستور العمل در جفر ، طول عمر جن ، علوم غريبه ، مطالبي در مورد چاكراها ، حركت جوهري ، ساعات سعد و نحس ، قمر در عقرب ، نرم افزار علم جفر ، دانلود ، رايگان ، مجاني ، خواص سنگها ، اسم اعظم از ديدگاه علماي علم جفر ، متافيزيك و شناخت جن ، متافيزيك و طلسم ، هاله درماني ، انرژي هاله ، متافيزيك و هيپنوتيزم ،‌ متافيزيك و هاله نوراني ، متافيزيك و ادراكات فراحسي ،‌ متافيزيك و پرورش نيروهاي درون ، متافيزيك و حقيقت ذكر ، متافيزيك و مراقبه فكري ، متافيزيك و مرگ ، متافيزيك و مذهب ، متافيزيك و زهد ، متافيزيك و عرفان ، متافيزيك و خود شناسي ، محاسبه حروف ابجد ، علوم ماوراء الطبيعه ، تاثير گذاري امواج مغز و قدرت ذهن بر روي اجسام ، ميرداماد كبير ، شيخ بهايي‌ ‌،‌ ميرزا ايوب ، نيستانكي ناييني ،‌ سيد محمد تقي اشكوري ، شفاي بيمار ، معجزه ، امام محمد غزالي ، ابو علي سينا ،‌ آيه الله سيد مهدي لنگرودي ،‌ حسن زاده آملي ،‌ شيخ محمود شبستري ،‌ شهاب الدين سهروردي ،‌ سحر هاروت و ماروت ،‌ 100 فايده سوره يوسف ، دعاي عكاشه ،‌ دعاي معراج نبي اعظم ،‌ دعاي معراج ،‌ فوايد زيارت عاشورا ،‌ مجامع الاسرار ، آثارها و اسرارها ،‌ قمر الاقمار ، رساله در جفر و طب و نجوم و پزشكي و تقويم ، از جنين تا جنان ،‌ بحر الاسرار ، ديو نامه و پري نامه ، ديدار شياطين و سحر و جادوها ، اكسير ، جواهر الاسرار الجفر الجامع ، فال چوب از دانيال نبي ، شرح لا اله الا الله ، معراج الذاكرين ، كله سر ، دعا و طلسم ، سعدونحس بودن روزها ، دعا و طلسمات و سعد و نحس بودن روزها ، شگفتي هاي آيه ها و سوره هاي قرآن ، دعانويسي آموزش جفر ، رمل، نجوم احكامي و دعانويسي راسته؟ اگه نه پس چرا... ، دعاي بخت گشايي ، بخت گشايي دختران ، دعاي بخت گشايي دختران ، دعا جهت بخت گشايي دختران ، روشهاي بخت گشايي ، دعا جهت آمدن خواستگار ، نحوه نوشتن دعا وطلسم ، خودآموز علوم غريبه ، دعا ، دعاها و طلسم هاي كتب قديمي ، انواع دعاهاي محبت ، زبان بند ، باطل السحر ، رزق و روزي و ، جادو ، باطل كردن طلسم ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعا ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، علوم غريبه آموزش ، دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بخت گشايي و ابطال سحر ، آموزش دعانويسي، آموزش عريضه نويسي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ،دانلود كتاب ، آموزش علوم غريبه ، آموزش دعانويسي ، آموزش عريضه نويسي ، آموزش علوم غريبه ، آموزش دعانويسي ، آموزش عريضه نويسي ، احضار و تسخير شخص ، طلسم محبت ، طلسم محبت قوي ، دانلود كتاب علوم غريبه ، دعاي محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشايي ، كار گشايي ، آموزش علوم طلسم ، طلسمات ، طلسم محبت جادو، سحر ، دعا، باطل كردن طلسم ، ادرس دعانويس ، غريبه ، دعانويس ، دعاي محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، دعاي محبت ، جلب عشق ، دعا جهت بخت گشايي دختران ، طلسم ، انرژيهاي غريبه ، دعاي رزق و روزي ، دعاي كار گشا ، گشايش بخت ، موكل ، اجنه ها ، دعا و طلسم براي محبت ، طلسم براي جذب محبت ، دانلود كتاب مهره خواص ويژه مهره مار ، طلسم شكن ، دعاي گشايش بخت آموزش جفر ، رمل، نجوم احكامي و دعانودعا نويسي ، آموزش دعا نويسي ، طلسم نويسي ، آموزش طلسم نويسي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، باطل ، معرفي ، آموزش و اثبات علوم غريبه ، از ديدگاه مكتب علوم دروني تايما ، آموزش جفر ، رمل، نجوم احكامي و دعانويسي ، رزق و روزي ، مارمهره مار ، مهره مار هندي ، مهره مار واقعي ، فهميدن طلسم ، باطل كردن طلسم و جادو ، مهره مار مهره مار، دعاي مهره مار، طلسم محبت ، طلسم ازدواج ، دعاي عشق ، بازكننده بخت ، گشايش روزي با مهره ، طلسم ، دعا نويسي ، سر كتاب ، طلسم نويسي ، جمع آوري شده از مناطق كوهستاني بنبيي واقع در هندوستان ، دعا نويسي ، آموزش دعا نويسي ، طلسم نويسي ، آموزش طلسم نويسي ، باطل كردن طلسم ، باطل كردن دعا ، علوم غريبه ، طلسم ، دعا ، جادو، جادوگري، باطل كردن طلسم ، دعاي رزق و روزي، دعاي كار گشا ، گشايش بخت ، موكل، اجنه ، دعانويس ، دعاي محبت ، دعا و طلسم و سعدونحس بودن روزها ، دعا و طلسمات ، سعد و نحس بودن روزها ، شگفتي هاي آيه ها و سوره هاي قرآن ، دعا و طلسم و سعدونحس ، دعانويسي آموزش جفر ، دعاي بخت گشايي ، بخت گشايي دختران ، دعاي بخت گشايي دختران ، دعا جهت بخت گشايي دختران ، روشهاي بخت گشايي، دعا جهت آمدن خواستگار، نحوه نوشتن دعا وطلسم ، خودآموز علوم غريبه ، دعاها و طلسم هاي كتب قديمي ، انواع دعاهاي محبت ، زبان بند ، باطل السحر ، رزق و روزي و ... ، جادو، باطل كردن طلسم ، علوم غريبه ، آموزش دعا نويسي و علوم غريبه ، طلسم ، بخت گشايي و ابطال سحر، نوشتن دعا ، دعانويس ، دعا نويسي،بخت گشايي ، دعاي رزق وروزي ، عاشق كردن ديگران ، باطل سحر، ساعات سعد و نحس و دعا نويسي وطلسم سحر ، جادو ، طلسم ، طلسم دعا ، طلسم و سعدونحس بودن روزها ، احضار و تسخير ، طلسم محبت ، محبت قوي ،دانلود كتاب علوم غريبه ، دعاي محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشايي ، كار گشايي، آموزش علوم طلسم ، طلسمات ، طلسم محبت ، جادو ، سحر، دعا ، باطل كردن طلسم ، ادرس دعانويس ،غريبه ، سايت علوم ، دعانويس ، دعاي محبت دعانويسي سحر ، دعاي محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، دعاي محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، بخت گشايي ، جادو ، طلسم ، دعانويسي دعاي محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، بخت گشايي ، دعا ، علوم غريبه ، باطل ، دعا نويسي ، بخت گشايي ، دعا ، علوم غريبه ، باطل كردن سحر و ... ، حكم دعانويسي صابئه ، دعا ، اجنه، شر، شر جنيان ، دفع شر اعمال ، روايات، دعا نويسي در تهران ، رمل و اوراد و طلسمات ، خطوط رايج و منسوخ ، دكتر و ملا دعانويس يهود ، استاد دعانويس در تهران ، دعانويس تهران ، آدرس دعانويس يهودي تهران ، بزرگترين دعانويس يهود تاهرام ، دعانويس يهود اصفهان ، بزرگترين دعانويس يهود ايران ، شماره تلفن دعانويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس يهود صددرصد تضميني ، طلسمات جدايي ، طلسمات هلاكت ، طلسمات نابودي دشمن ، طلسمات فقر ، طلسمات جدايي ، طلسمات سياهي ، طلسم سياهي ، دعاي سياهي ، دعاي جدايي ، دعاي تفرقه ، دهي نابودي ، دعاي هلاكت ، طلسم سياهي ، طلسم هلاكت ، طلسم نابودي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، طلسم نابودي دشمن ، طلسم قوي ازدواج ، بزرگترين طلسم نويس ايران و جهان ، دعانويس مجرب ، دعانويس تضميني ، دعانويس يهودي ، دعانويس جهود ، طلسم نويس جهود ، طلسمات يهودي ، طلسمات جهود ، جن گير يهودي ، رمالي ، فال گيري ، سركتاب ، طالع بيني ، آينه بيني ، دعاي مرگ ، طلسم مرگ ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، نابود كردن ، طلسم نويس بزرگ يهود۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، طلسم نويس حرفه اي ، طلسم نويس صددرصد ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰، دعانويس حرفه اي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس صددرصد ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس بزرگ يهودي ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعا نويس صد در صد تضميني ، دعانويس جهود ، دعانويس صبي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس جهود ، دعانويس صبي۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس تهران ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، طلسم نويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، طلسم نويس جهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، طلسم نويس صبي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، طلسم نويس تهران ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، طلسم نويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، آدرس دعانويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره تلفن دعانويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، آدرس دعا نويس ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره تلفن دعانويس ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعا نويسي و جن گيري ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰، درس هاي جادوگري ، فرادرماني ، بازگشت ، زندگي ، آموزش علوم روحي ،آموزش متافيزيك ،آموزش هاله و چاكرا ، ارواح و متافيزيك ، تمرينات ، جادوي سپيد ، جادو ، ذكر ، بهترين دعانويس ايران و جهان ، بهترين طلسم نويس ايران و جهان ، طلسم شر ، دعاي شر ، طلسم خير ، طلسم محبت قوي ، طلسم صددرصد تضميني ، دعاي صددرصد تضميني ، دعاي بچه دار شدن ، آشنايي با حروف ابجد ، چند نمونه از كاربرد حروف ابجد ، طالع بيني با حروف ابجد ، خادمين شب ، وضو و نماز از ديد متافيزيكي ، چگونه موكل داشته باشيم ، مطالبي شگفت انگيز در مورد همزاد و موكل ، رابطه فيزيك و متافيزيك ، نقش عقل و حس در تصورات ، فلسفه و علوم ، نسبت بين علم و فلسفه و متافيزيك ، طبقه بندي علوم ، فلسفه و عرفان ، هستي شناسي ، وحدت وجود ، حقيقت زمان ، حقيقت علم ، راه شناختن خدا ، صفات الهي ، صفات ثبوتيه و سلبيه و ذاتيه و فعليه ، چهار عنصر كلاسيك ، سوال وجواب در باب جن ، جداول جفر ، سحر و جادوگري چيست ، سير در عالم خواب ، نكات جالب از زندگي ابوعلي سينا ، پيدايش رياضيات ، اعجاز نامها ، تسخير جن ، جداول جفر محمود دهدار ، چند دستور العمل در جفر ، طول عمر جن ، علوم غريبه ، مطالبي در مورد چاكراها ، حركت جوهري ، ساعات سعد و نحس ، قمر در عقرب ، خواص سنگها ، برون فكني ، اسم اعظم از ديدگاه علماي علم جفر ، دعاي باز كردن ، دعاي باز كردن بخت ، دعاي باز كردنم مرد بسته ، دعاي باز كردن زن بسته ، پيدا كردن اموال مسروقه ، پيدا كردنم اشياي گمشده ، جن گيري ، بيرون كشيدن جن از بدن ، راز قدرت هاي ماورا ، راز طلسمات ، هزينه دعانويسي ، هزينه دعا ، هزينه طلسم نويس ، هزينه طلسم ، هزينه طلسمات ، استاد سنگ سنا ، آموزش جن گيري ، آموزش تسخير ارواح ، آموزش تسخير همزاد ، آموزش تسخير روح ، تسخير روح ، تسخير همزاد ، تسخير جن ، تسخير ارواح ، شبه ، ارواح سرگردان ، آموزش چله نشيني ، آموزش رياضت ، چله نشيني ، رياضت ، انرژي درماني ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگبزرگ سنگ سنا ، سيدبزرگ سنگ سنا ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد كبير دعانويسي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، مكانيزم كار طلسم ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، نمونه طلسمات من ، جادوي سياه ، جادوي شر ، جادوي محبت ، جادوي ازدواج ، جادوي زبان بند ، جادوي گشايش بخت ، جادوي مهر و محبت ، جادوي تسخير ، جادوي جدايي ، جادوي سياهي ، جادوي سوزني ، سحر سياهي ، سحر محبت سحر تسخير ، سحر عجيب ، سحر تاريكي ، جادوي تاريكي ، جادو محبت ، جادو بخت گشايي ، جادو ازدواج ، جادو رزق و روز ي، جادوي ثروتمند شدن ، جادو ثروتمند شدن ، جادوي پولدار شدن ، جادو پولدار شدن ، طلسم پولدار شدن ، دعاي پولدار شدن ، طلسمات پولدار شدن ، كتاب جادويي ، كتاب طلسمات ، كتاب جادو ، جادو كردن پسران براي ازدواج ، جادو كردن دختران براي ازدواج ، جادو بزرگ ، بزرگترين جادوگر ايران و جهان ، بزرگترين جادوگر ايران ، بزرگترين جادوگر جهان ، بزرگترين جادوگر تهران ، بزرگترين ساحر ايران ، بزرگترين ساحر جهان ، بزرگترين ساحر دنيا ، بزرگترين جادوگر دنيا ، بزرگترين ساحر دنيا ، سحر بزرگ ، جادوي بزرگ ، جادوي كبير ، طلسم كردن شخص مورد علاقه ، دعا كردن شخص مورد علاقه ، طلسم كبير ، چله نشين در كوه ، پير چله نشين ، استاد چله نشين ، استاد رياضت ، استاد جن گير ، استاد طلسم نويس ، استاد انرژي درماني ، استاد يوگا ، استاد جفر ، استاد رمل ، استاد اسطرلاب ، استاد كابلا ، رئيس فرقه كابلا ، استاد علوم غريبه ، استاد دعانويس ، دعانويس خوب ، دعانويس قرآني ، دعانويس مومن ، دعانويس مسلمان ، دعانويس اسلامي ، طب سنتي ، دعاي خير ، دعاي حلال ، سيد بزرگ ، سيد قاضي طباطبايي ، حجت هاشمي خراساني ، پير مهر ، آدرس منزل دعانويس ، آدرس منزل دعانويس هندي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، آدرس منزل دعانويس يهودي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، آدرس دعانويس شيطاني ، ادرس دعانويس جهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره تلفن دعانويس ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره تلفن دعانويس هندي ، شماره تلفن دعانويس شيطاني ، شماره تلفن دعانويس جهود ، شماره تلفن دعانويس صبي ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره تلفن دعانويس يهود ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، ماره تلفن دعانويس صددرصد تضميني ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره تلفن دعانويس كاربلد ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، شماره تلفن دعانويس مطمئن ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد سيدبزرگ سنگ سنا ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگ سحر و جادو ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگ علوم غريبه ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگ رمل ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگ اسطرلاب ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگ بزرگ جفر ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد بزرگ يهود ، استاد بزرگ علوم خفيه ، استاد علوم خفيه ، استاد اعظم ، بزرگترين استاد ايران ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، بزرگترين استاد جهان ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ،۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد اعظم ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، ساحر كبير ، دعاي ثروت ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، طلسم ثروت ، طلسم ازدواج ، دعاي ازدواج ، طلسم نويسي عجيب ، طلسمات عبري ، طلسم نويسي عبري ، دعاي عبري ، استاد مسلط به زبان عبري ، طلسمات عبري ، استاد سنگ سنا ، استاد بزرگ جهان در دعانويسي ، استاد بزرگ دنيا در طلسم نويسي ، استاد بزرگ در كل ايران ، استاد بزرگ علوم غريبه در كل ايران ، ايتاد بزرگ جن گيري در كل ايران ، استاد سنگ سنا ، استاد بزرگ سنگ سنا ، دعاهاي قوي و مجرب ، دعاي محبت قوي و مجريب ، طلسمات قوي و مجرب ، طلسمات قوي و مجرب ، طلسم بخت گشايي قوي و مجرب ، دعاي بخت گشايي قوي و مجرب ، استاد سيد محمد موسوي سنگ سنا ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، استاد كبير علوم خفيه ، استاد بزرگ جادوگري ، استاد بزرگ طلسمات ، قدرت هاي دروني ، كتاب سايه ها ، كتاب سحر سياه ، كتاب جادوي سياه ، استاد سنگ سنا ۰۰۹۸۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ ، سامانه ارتباط ، مقدمه اي درباره علوم غريبه ، توضيحاتي در باب شاخه هاي تحصيلي علوم غريبه ، جادو و جادوگر، رمل ، اسطرلاب ، جفر يا علم حروف ، ستاره شناس و اختر شناسي ، كابالا ، ويكا ( كتاب سايه ها ) ، دعانويس ، رياضت و چله نشين ، جادو و افسونگري ، شرايط استفاده از علوم خاص روحاني ، شرايط نوشتن دعا ، تعويزات ، طلسمات ، حروف ابجد و پيدا كردن طالع ، شرايط دعا نويس ، رياضت و تزكيه نفس ، عرفان عملي ، چهل نكته در سير و سلوك ، رهنمون هايي در سير سلوك از استاد العرفا ، چگونگي سير حضرت سليمان از ديدگاه علامه طباطبايي ، اركان رياضت ، در بيان آداب مريد ، منشا قدرت هاي روحي عارفان و مرتاضان ، جدول ساعات نوشتن دعا ، آداب دعا از گفتار آيت الله نخودكي ، علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگي و جن زدگي ، طي الارض و راه رسيدن به آن ، موانع استجابت دعا ، نگاهي به طالع ها و خصوصيات آن ها ، طلسم ، تمرين هايي براي بالا بردن قدرت هاي روحي و فكري ، تمرين راجا يوجا ، چشم سوم و راه فعال كردن آن ، برون فكني كالبد اختري ، توانايي حركت دادن اجسام بوسيله ذهن (( تله كينزي )) ، تله پاتي ( انتقال فكر ) ، ريلكسيشن ( تن آرامي) ، خلسه و تمرين خلسه ، خم كردن قاشق با نيروي ذهن ( سايكو كينزي) ، خروج روح ( روش چشم ابر ) ، تمرين فكرخواني ، چاكرا و مراكز انرژي ، هاله و كانال هاي انرژي ، خود هيپنوتيزم ، مراقبه و تمارين مراقبه ، برخي از انواع موجودات غيبي ، جن و ارتباط آن در اديان و زندگي آدميان ، شرايط چله نشستن و احضار اجنه ، مندل و چگونگي كشيدن آن ، ديدن جن و پري و ارواح در خواب ، عمل اكسير و خفا و طي الارض ، استخدام اجنه ، احضار موكل (( ملك ابا نوح )) ، باب احضار در فنجان ، احضار قطيب و ملاقات با پير نوراني ، باب ميمون ابا نوح ، ختم در تصفيه قلب ، ختم آيه نور ، ختم قل هو الله ، اذكار و ختم هاي مجرب گوناگون (1) ، ختم سوره مباركه واقعه ، فضيلت و خواص ذكر يونسيه ، دعاي چهل كليد ، چندين دعاى مهم از پيامبران ، دعاي ناد علي مغربي ، دعاى هفت هيكل ، آية الكرسي مغربي ، دعايي عظيم الشان ، الدعاء عظيم الشان الصحيفه ، دعاي معراج رسول خدا ( ص ) ، دعاي عكاشه ، دعاي جليل الجبار ، طريقه ختم ناد علي كبير ، دعاي سوره مباركه ياسين ، دعاي حجاب عظيم ، فتح مهمات ، كار گشايي ، براي گشايش در كار و ثروت و رزق ، طلسم وسعت رزق ، طلسم و دعاي گشايش رزق و روزي ، باب فتح و پيروزي ، طلسم براي فتح و دفع نظر دشمنان و روزق ور روزي ، اسماء الهي مربوط به وسعت رزق و روزي ، دعا قوي براي گشايش رزق و روزي ، دعاي طلب رزق سريع الاجابه ، طلسم رزق و هيبت و قبول ، دعاهاي توسعه رزق و روزي و اداي قرض ، وفق رزق و روزي قوي و مجرب ، رزق و روزي ، دعاهاي طلب رزق و روزي ، اداي قرض ، دعا براي اداي قرض ، جهت رونق كاسبي و افزايش مشتري ، باطل سحر ، دعا براي دفع شياطين و چشم زخم ، آزار ديدن از اجنه و ام صبيان ، دعاي چشم زخم و نظر تنگي ، دعاي ابطال سحر و جادو ، دعا براي دفع جن ، براي محفوظ ماندن از اجنه و دفع جن ، دعا تحصين (( محافظت )) ، حرز ابي دجانه براي دفع آزار جنيان ، ادعية السِّر براي رفع ترس اجنه و شياطين ، ابطال سحر مغازه و منزل ، براي دفع شياطين و جادوگران ، دعاهايي براي جلوگيري از سحر شدن ، دعاي دفع چشم زخم ، دفع اجنه و شياطين ، جلب محبت ، برگرداندن فرد غايب ، جلب از راه دور ، ايجاد محبت و بي قراري مطلوب ، دعاهاي جلب محبت معشوق ، براي محبوب القلوب شدن ، جلب دل گوسفند براي محبت قوي و بيقرار كردن مطلوب ، طلسم احضار معشوق مجرب ، طلسم احضار سليماني بسيار قوي و مجرب ، محبت و زبان بندي ، طلسم جلب محبت بسيار مجرب ، طلسمات و دعاي محبت بسيار قوي و مجرب ، دعاهاي محبت بين زن و شوهر ، جهت محبوبيت در دل ها ، بخت گشايي ، دعاي گشايش بخت ، دعاي براي ازدواج ،۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، براي ازدواج ، خواص دعاها، سوره هاي قرآن در مورد ازدواج ، زبان بند ، دعاي بسيار قوي و فوري زبان بند ، بسته شدن زبان بدگويان ، طلسم قوي جهت ثروت مند شدن ، طلسم حفظ از وسواس ، طلسم هفت كوكب ، طلسم جامع از شيخ احمد ابن علي البوني ، شكل اسماء اهل بيت ( ع ) براي حفاظت از بلايا ، جدول سيع المثاني ، دايره نور و فوايد آن ، نقش اشكال سبعه ، وفق پر اسرار و هيبت ، ويژگي حرز شش گانه شمس ، انگشتر خاتم اسم اعظم ، خاتم جميع طلسمات از شيخ بهايي ، وفق معظم براي صاحب اولاد شدن ، خاتم كبير سليماني ، شرح و فوايد طلسم عين علي ( ع ) ، طلسم زبان بند مربع طه ، چند اعمال پركاربرد علوم غريبه ( 1 ) ، اعمال قرطاس (( جلب دراهم )) ، طي كردن زمين ، يافتن دفينه ، پيدا كردن و كشف محل گنج و دفينه ، انتقال دادن و غيب كردن اشيا ، كشف در خواب ، ارسال هاتف ، شرح و فوايد و خواص چهل اسماء حضرت ادريس ( ع )، دعا جهت شفاي مريض و درمان بيماري ها ، دعاي مخصوص براي شفاي بيمار، دعاي شفاي مريض مجرب ، دعاي شفاي بيمار ، براي بالا بردن هوش و ذكاوت و يادگيري كتب ، زياد شدن حافظه و يادگيري سريع علم و دانش ، صلوات هاي پر فضيلت ، خواص اسماء الله ( ۱ ) ، براى رفع هم و غم ، ۰۰۹۸۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰، دعا به جهت بيرون رفتن از خانه ، براي رفتن پيش حاكم يا اشخاص بزرگ ، اسما الله الحسني و معاني آن ، دعا براي برطرف شدن گرفتاري هاي مهم ، دعا جهت خواب ديدن اموات ،چهار آيه جهت نصرت و هيبت پيدا كردن ، دعاى مجرب براى محفوظ بودن ، دعا به جهت بچه دار شدن ، خواص هفت آيه پر فضيلت ، نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است ، نماز حاجت ، دعاي قوي براي حاجت ، دعا به جهت قبولى توبه ، پاك شدن نفس از رذائل ، دفع اضطراب ، ازبين رفتن غم ، خواص سوره مباركه يس ، دعا جهت گرفتن حق ، دعا براي پيدا كردن كار و شغل مناسب ، دعا براي محفوظ ماندن از بلايا و حوادث ، دعا جهت سرقت شده و گمشده ، دفع وسوسه و كنترل نفس ، جهت موفقيت در كارها ، فراموشي عشق ، جهت پيدا كردن گمشده ، دعا براي رفع گرفتاري و حل مشكلات ، براي رفع ترس و داهيه بزرگ ، پيدا كردن آرامش و رفع حزن و اندوه ، دعاهاي مجرب از بزرگان ، طب سنتي و علوم غريبه ، فضيلت و خواص سوره مباركه حمد ، خواص سنگ ها و نگين ها ، سنگ هاي مناسب براي متولدين هر ماه ، طلسم براي جلب قلوب حكام ، دايره جنة الاسماء ، ۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعا براى دفع دشمن ، طلسم زبان بند مربع طه ، مربع عدد كل ياسين مغربي ، خواص بعضى از سوره هاى قرآن ، ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد ، دعا مستجاب ديگر ، چشم شيطان ، دعاى توبه ، براي كسب موفقيت در اجتماع ، دعاي عظيم الشان نور، دعاهاي توسل به ائمه اطهار ، فضيلت و خواص ذكر ولا حول و لا قوة الا بالله ، دعا جهت هر حاجت وگرفتاري ، دعاهاي بسيار مجرب براي نابودي و دفع دشمنان ، دعاهاي معجزه آسا براي جميع امور، خاتم اعظم سوره مباركه ياسين ، دعاى استفاده از تربت امام حسين عليه السلام ، دعاي عظيم الشان قدح ، دعاي عظيم الشان حجب (( احتجاب )) ، دعاي عظيم الشان و مباركه تهليل ، دعاي بسيار مهم ( نقل از كتاب زينت الدعوات ) ، دعاي نافع و مختصر نقل از كلم الطيب و مفاتيح الجنان ، دعاي جامع ، دعاي جامع ديگر ، نقش عجيب و غريب حامل هفت زمين و آسمان ، دعاي اعجاب انگيز عبرات ، شياطين و ماموريت آن ها ، چند دعاي مهم و معجزه آسا ، دعاي ام الصبيان كبير ، دعاي علقمه ، حرز چهارده معصوم عليه السلام ، ۰۰۹۸۹۳۰۷۰۸۹۲۰۷ ، دعاي يستشير ، دعاي قاموس قدرت ( سيفي صغير ) ، دعاي گنج العرش ، دعاي معراج ديگر ، دعاي عشرات ، دعاي مجير ، دعاي عديله ، دعاي صباح ، دعاي مشلول ، آثار معجزه آساي حديث كساء ، طلسم احضار و محبت بدوح ، لوح بزرگ بلقيس سليمان ، طلسم تسخير ركوب الحمار ، طلسم شير و خورشيد ، طلسم احضار و ازدواج ، طلسم مسخر كردن خلق ، طلسم آهوي ازدواج ، دعا ، ختومات ، اذكاري كه ديگران نتيجه گرفته اند ، اسم اعظم و راز نهفته آن ، فضيلت و خواص دعاي مباركه سمات ، فضيلت و خواص زيارت آل ياسين ، فضيلت و خواص زيارت عاشورا ، زيارت جامعه صغيره ، زيارت جامعه كبيره ، دعاي توسل ، دعاي فرج ، فضيلت و خواص دعاي عهد ، باب جلب قلوب عظيم ، طلسم محبت عظيم ، طلسم محبت و عشق بسيار قوي ، طلسم دفع جن و همزاد و شياطين1 ، طلسم دفع جن و همزاد و شياطين2 ، طلسم ستاره سليمان نبي ، طلسم رسيدن به حاجت و مراد نزد حكام و بزرگان ، طلسم خير و بركت عظيم ، فضيلت و خواص دعاي هفت حصار ، دعاي شصت قاف ، چهل قاف ، دعوت ق و دعاي سرالقاف ، دعاي آزاد شدن زنداني ، دعاي الحاح ، دعاي توسل به حضرت پيغمبر ، فضيلت و خواص حواميم هفت گانه ، فضيلت و خواص دعاي ابوحمزه ثمالي ، فضيلت و خواص دعاي جوشن صغير ، فضيلت و خواص دعاي جوشن كبير ، فضيلت و خواص دعاي عظيم الاعظم ، فضيلت و خواص دعاي كميل ، فضيلت و خواص مسبحات سته ، فضيلت و خواص نماز جعفر طيار ، نماز حضرت اميرالمومنين ، نماز حضرت رسول ، نماز حضرت فاطمه ، نماز ساير امامان (ع) ،۰۹۰۱۰۸۱۸۵۴۰ ، دعانويس يهودي ، دعانويس مجرب ، سركتاب ، فال ، پيشگويي ، احضار جن ، احضار ملائكه ، دعانويس شيطاني ، دعاهاي شيطاني ، انواع ادعيه حاجات مختلف ، كتب خطي كهن به زبانهاي فارسي، عربي، اردو ، ابواب المقاصد ، احضار ارواح سحر جادوها ، احكام نجوم ابوريحان ، ادعيه و ادويه ، ادعيه و ختوم و الواح ، اذكار و علوم نجفي اصفهاني ، از جنين تا جنان ، اسرار المكتوم ، اسرار عارفين ، اسرار علم جفر 1 ، اسرار علم جفر 2 ، اسرار علم رمل ، اسرار قاسمي ، اسرار قاسمي مصور ، اسم اعظم ، اسما الله ، اصول علم الرمل و اسطرلاب (حضرت دانيال نبي) ، اكسير ، انرژي اذكار ، انسان در عرف عرفان ، انوار الرمل ، آموزش الواح ، آموزش الواح 2 ، آموزش الواح 3 ، بحر الاسرار ، بيست باب در استرلاب (نصير الدين طوسي) ، بحر الغرائب ، بحر الغرائب 2 ، بحر المعارف ، بلاد الجن ، پنج رساله در جفر ، تحف العقول ، تحفه الاسرار ، تحفه الاسرار 2 ، تحليله لا اله الا الله ، تعويذات عمليه ، ثلاثه راسئل ، جامع الدعوات ، جامع الفوائد ، جفر اعظم ، جفر جامع ، جفر خافيه ، جفر دهدار ، جفر ساده ، جفر و ادعيه ، جواهر الاسرار جفر جامع ، جواهر خمسه ، جواهر مكنونه ، چهار ستاره در علوم غريبه ، چهل ختم ، خزائن الاوفاق ، خزائن نراقي ، خواص اشكال و حروف ، حرز الامان ، حرز الامان من فتن الزمان ، حكايات كشكول ، خروج سفياني ، خزائن الاسرار ، خزائن الاوفاق ، خزائن نراقي ، خواص اشكال و حروف ، دعا مستجاب ، دو چوب و يك سنگ ، ديونامه و پري نامه ، رجوع همزاد ، رساله بحر العلوم ، رساله حروف شاه نعمت الله ، رساله در اسرار قاسمي ، رساله در اوفاق ، رساله در جفر ، شش رساله در جفر ، رساله در قواعد جفر ، ركاز الدعوات ، رمل ، رمل اوفاق غريبه ، رمل كبار ، رموز الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر ، سر المستتر ، سرخاب الرمل ، سفر جفر ، سكاكي ، شامل الاصول ، شرح سي فصل طوسي ، شرح صلوات ، شفا الاسقام ، صمور هندي كنز الذهب ، طالع كرات ، طب و نجوم و رمل ، طلسم اسكندر ، طلسمات سيمرغ ، طلسمات مريخ ، طلسمات نقشبندي ، طم طم هندي ، طي الارض ، علم حروف ميرداماد ، علم رمل طوسي ، علوم غريبه جفر ، علوم غريبه و جفر ، غايه المراد ، فال ، فال چوب ، فالنامه شيخ بهايي ، فتح الغرائب ، فراست انساني ، فرخ نامه ، فنون تخسيرات سكاكي ، قطب الاسرار ، كتاب در جفر ، كتابي خطي 1 ، كتابي خطي 2 ، كتابي خطي 3 ، كشف الهدايه و مفتاح ، كشكول اروميه ايي ، كشكول شيخ بهايي ، كشكول منتظري ، كفايه الرمل ، كلم الطيب ، كله سر ، كتاب خطي كليات اساطير (از آصف بن برخيا) شامل: طلسمات احضار، اسم اعظم، تسخير جن و ارواح، خواص حروف، علم اوفاق و اعداد و اوراد مجربه، علوم غريبه مجربه ، كنز الحسيني ، كنز العلوم مخفي ، كنز اليهود ، كونوز الاسرار الخفيه ، كونوز المعزمين، گنج رايگان ، گوهر شب چراغ ، گوهر شب چراغ سنگي ، مجربات ابن سينا ، مجربات الصالحين ، مجربات سليماني ، مجربات غزالي ، مجربات هاشمي، مجمع الدعوات، مجمع الطلاسم ، مجموعه علوم جفر ، مخازن الاوفاق ، مخزن الحكمت ، مرتاضنامه هندي ، مصطلحات علم جفر ، معراج الذاكرين ، معرفت اسطرلاب ، معرفت كواكب ، مفاتيح اسرار ، مفاتيح الحاجات ، مفاتيح المغاليق ، مفتاح الاستخراج جفر ، مقاصد الرمل ، مكاشفه درون و عروج روح ، منم علي ، مهج الدعوات ، ابواب المقاصد، احضار ارواح سحر جادوها ، احكام نجوم ابوريحان ، ادعيه و ادويه ، ادعيه و ختوم و الواح ، اذكار و علوم نجفي اصفهاني ، از جنين تا جنان ، اسرار المكتوم ، اسرار عارفين، اسرار علم جفر 1 ، اسرار علم جفر 2 ، اسرار علم رمل ، اسرار قاسمي ، اسرار قاسمي مصور ، اسم اعظم ، اسما الله ، اصول علم الرمل و اسطرلاب (حضرت دانيال نبي) ، اكسير ، انرژي اذكار ، انسان در عرف عرفان ، انوار الرمل ، آموزش الواح ، آموزش الواح 2 ، آموزش الواح 3، بحر الاسرار ، بيست باب در استرلاب (نصير الدين طوسي) ، بحر الغرائب ، بحر الغرائب 2 ، بحر المعارف ، بلاد الجن ، پنج رساله در جفر ، تحف العقول ، تحفه الاسرار ، تحفه الاسرار 2 ، تحليله لا اله الا الله ، تعويذات عمليه ، ثلاثه راسئل ، جامع الدعوات ، جامع الفوائد ، جفر اعظم ، جفر جامع ، جفر خافيه ، جفر دهدار ، جفر ساده ، جفر و ادعيه ، جواهر الاسرار جفر جامع ، جواهر خمسه ، جواهر مكنونه ، چهار ستاره در علوم غريبه ، چهل ختم ، خزائن الاوفاق ، خزائن نراقي ، خواص اشكال و حروف ، حرز الامان ، حرز الامان من فتن الزمان ، حكايات كشكول ، خروج سفياني ، خزائن الاسرار ، خزائن الاوفاق ، خزائن نراقي ، خواص اشكال و حروف ، دعا مستجاب ، دو چوب و يك سنگ ، ديونامه و پري نامه ، رجوع همزاد ، رساله بحر العلوم ، رساله حروف شاه نعمت الله ، رساله در اسرار قاسمي ، رساله در اوفاق ، رساله در جفر ، شش رساله در جفر ، رساله در قواعد جفر ، ركاز الدعوات ، رمل ، رمل اوفاق غريبه ، رمل كبار ، رموز الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر ، ابواب الجنان ، اخلاق محسني ، اخلاق ناصري ، اربعين ، تجويد ، تحفه الزائر ، تحفه العالم ، تحفه العراقين خاقاني ، تحفه شاهي ، تحفه عباسي ، تحفه عباسي و حليه المتقين (محمد طاهر شيرازي قمي) ، تذكره الشعرا ، ترجمان قرآن (السيد الشريف علي الجرجاني – سيد شريف علي گرگاني) ، ترجمه (از روزنامه جات سِنت بِطِرز بورغ و غيره از ميرزا علي خان) ، ترجمه الزهر الربيع (نور الدين محمد ابن نعمه الله شوشتري) ، ميرداماد 4 ، ميرداماد ، ارشاد العوام ، ارشاد المستر شدين ، اسكندرنامه ، اشعه اللمعات ، اصول اقليدس ، اعتقاد نامه ، التجويد ، الحقايق ، الدره الفاخره ، الصفا ، الفرائض النصيريه و رساله ابن سينا ، انوار التحقيق ، انوار التنزيل ، انيس العشاق ، انيس الموحدين ، آتشكده ، آثار علوي ، بحر النور ، صد فائده من سوره يوسف (تاليف: فضيله الشيخ محمد صالح المنجد) ، افلاطون ، كتاب الأجناس (تاليف: لآصف بن برخيا) يشتمل علي استخدامات و عزائم و خواتم و غيرها ، البدايه و النهايه (عبد الفتاح السيد الطوخي) ، الدّراسته في علم الفراسته ، السحر و عوالم الجن فنون و علاج ، الاشارات في علم العبارات (الامام الشيخ المعبر غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري – تحقيق: سيد كسروي حسن.) ، الفلاحه النطيه الابي كر ، القرين و الرياضي ات الروحانيه (تاليف: الاستاد الكبير محمد سامي محمد احمد) ، القبه الابليسيه في الاعمال السفيله ، القول المبين في خواص و دعوات و فوائد سوره يس (فوايد سوره ياسين – تاليف: الاستاد رمضان محمد عبد الطيف.) ، الجفر الجامع و النور اللامع (لاميرالمومنين علي بن ابي طالب) ، القصيده الجلجلوتيه (دعاء الامام علي عليه السلام) ، الكباريت في اخراج العفاريت (تاليف: عبد الفتاح السيد الطوخي) ، الكواكب اللماعه في تسخير ملوك الجن في الوقت و الساعه (تاليف: الشيخ العالم الصوفي حاكم الجن ولي الله سيدي عبد الله المعاوري.) ، الخاتم السليماني و العالم الروحاني الامام الغزالي (تاليف: عبد الفتاح السيد الطوخي) ، اللولو و المرجان في تسخير ملوك الجان ، كتاب النواميس الرحمانيه في تسهيل الطريق الي العلوم ، الاوفاق (تاليف: الامام الغزالي) ، كتاب الرحمه في الطب و الحكمه (تاليف: الشيخ الامام العلامه العمده) ، السحر الاحمر (دعوات، تسخير، استحضار، فوائد مجربه، و غير ذالك... – جمع و تاليف: عبد الفتاح السيد الطوخي) ، السحر (حقيقته – انواعه – الوقايه منه) مع تحيات علي صراط الحق (تاليف: راجي الاسمر) ، السحر العجيب في جلب الحبيب (تاليف: عبد الفتاح السيد الطوخي) ، ورد السحر (لسيدي مصطفي البكري) ، رحله روح (ترجمه: مصطفي الرز) ، رساله في رمل ، سفر المزامير ، التعرف (لمذهب اهل التصوف – تاليف: ابي بكر محمد بن اسحق الكلاباذي) ، المكتبه الروحانيه اسرار ، كتاب طلسمات (علم اخترعه ارسميدس علي ما حّور) ، كتاب الذّب الابرز (في اسرار خواص كتاب الله العزيز – تاليف: حجه الاسلام الغزالي) ، الف حِرز وَ حِرز (مفيد – موثر – مجرب – تاليف: العبدو محمد ابراهيم نصر الله) ، السحر و عوالم الجن فنون و علاج ، ان من البيان لسحرا ، اسماء الحسني ، اسماء الله الحسني (آثارها و اسرارها – تاليف: محمد بكر اسماعيل) ، اصناف المغرورين (تاليف: حجه الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي) ، اسرار اعجاز القرآن (تاليف: عبد الدائم الكحيل) ، اسرار السحر (وقراء الفنجان و الكف و ضرب الرمل و الاستخاره) ، كتاب اعظيمت ، بهجه الافاق في علم الاوفاق (تاليف: الشيخ محمد بن محمد القلاتي الكشنائي) ، دعوت بسمه الله ، شرح دعوه هارون الرشيدي (شرح دعوت هارون الرشيدي) ، دعوه الجاجلوتيه بشرحها علي التمام و الكمال و ... ، دعوه اجلاله اذااردن قصريفي ها... (دعوت جلالي) ، دعاي يس الصغير (دعاي عكاشه) ، فتح اليل يا المجيد... ، الدّرّ المنظوم و خلاصه السّرّ المكتوم في السحر و الطلاسم و النجوم (تاليف: محمد الكشناوي الفلاني) ، دره نادره للاسترابادي (ترجمه: حاتم محمد رشاد) ، دورول انور ، الابتهاج بخلاصه العلاج (لعلاج السحر، المس، العين، الحسد – تاليف: عمر نديم قبلان) بدون معالج ، كتاب اقترانات الكواكب لابي معشر بن محمد البلخي (تاليف: محمد البلخي) ، رنگ درماني ، آب درماني ، آفتاب درماني ، خواب درماني ، انرژي درماني ، طب سوزني ، طب فشاري ، هوميوپاتي ، گياه درماني ، ترك اعتياد ، پرانيك درماني ، موسيقي درماني ، حمام درماني ، هيپنوتيزم درماني ، ايمان درماني ، خوراك درماني ، طب سوزني ، هيپنوتراپي ، هوميوپاتي ، كنترل درد ، چاكراها ، آرامش بيكران ، سخنان ائمه ، تصاوير ذهني ، هاله و انرژي ، شفاي كامل ، نظريه دانشمندان ، روح ، احكام الزرقاني ، حجاب يمنع السحر والاعمال عن حامله (دعاي يك صفحه اي مي باشد.) ، طلسم المخده للصلح بين الزوجين (دعاي يك صفحه اي مي باشد) ، طلسم عفريت الشمعة (دعاي يك صفحه اي مي باشد.) ، طلسم لهدوء البيت من العمار السيئيين (دعاي يك صفحه اي مي باشد.) ، طلسم محبه الحذاء (دعاي يك صفحه اي مي باشد.) ، دعاي تعجيل در امور (دعاي يك صفحه اي مي باشد.) ، دعاي مهر و محبت (دعاي يك صفحه اي مي باشد.) ، لوح حِرز جامع (اين لوح در يك صفحه مي باشد و شرح اين لوح: مشتمل است بر حفظ از آفات و رفع بليات و محفوظ ماندن از چشم زخم و حصول و وسعت رزق و روزي و گشايش در كارها و رفع پريشانيها و پيشرفت در امور و ابطال سِحر ساحِران و رفع خراب كاريها و محفوظ ماندن از شَّر اعداء و حسودان و بد خواهان و زبان بند كردن بدگويان به اذن پروردگار و حمايت ائمه اطهار عليهم السلام و همراه داشتن آن يا در خانه و محل كار نگهداري آن مفيد و مؤثر است.) ، آموزه هاي بودا ، آيات قرآن در موضوع سحر ، ويجا احضار ارواح ، يقظه ،

 


برچسب ها : , ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در 11 آذر 1395ساعت 2:41 توسط xfgf نظر بدهيد | نظرات (0)

شماره دعانویس خوب در کرج 09362283897 ، شماره دعانویس کرج 09362283897 ، شماره دعانویس صبی اهواز 09362

 

 واژهٔ چاپ و صورت قدیمی‌تر آن «چهاپ» را برگرفته از واژهٔ مغولی چاو دانسته‌اند که به معنای «فشردن سطحی بر سطح دیگر» است.  چاپ در لغت به‌معنای نقش، اثر، مُهر و نشان آمده است .

چاپ را در اصطلاح، انتقال مطالب شامل طراحی نوشته‌ها، تصاویر، اعداد و علائم بر رو یک حامل فرم و انتقال آن بر روی یک سطح چاپ شونده و تکثر آن به شمارگان زیاد می‌گویند.

چاپخانه نیز در لغت به‌معنای محل چاپ کردن است. چاپخانه مؤسسه یا کارگاهی است که از عهدهٔ انجام طراحی چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیاء از طریق انواع چاپ برآید و به تعبیری دیگر، محلی است که چاپ کتاب، نشریات، و مانند آن در آنجا انجام می‌گیرد. امروزه، چاپ به عنوان یک فرایند انبوه صنعتی در نظر گرفته می‌شود که بخش اساسی صنعت نشر و بخش مهمی از فعالیت‌های اداری و حکومتی را شامل می‌شود.

 

گرافیک

 گرافيك در حوزه‌ ارتباطات تصويري است بعبارتی طراحی گرافيك از جمله هنرهايي است كه رابطه‌ پيام و مخاطب يا هنرمند و مخاطب از راه تصوير صورت مي‌گيرد، ارتباطي كه انسان‌ها همواره از طريق زبان و كلام برقرار مي‌سازند در اين‌جا به عهده‌ي تصوير است به اين معنا، گرافيك، ناخودآگاهانه تلاش دارد تا عناصر تصويري را جايگزين كلمه و حرف نمايد .


برچسب ها : طراحی.چاپ.گرافیک.تبلیغات, ،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در 10 آذر 1395ساعت 19:00 توسط xfgf نظر بدهيد | نظرات (0)

صفحه قبل 1 صفحه بعد